Преюдициално запитване от Cour d'appel de Bruxelles (Белгия), постъпило на 8 февруари 2019 г. — Viasat UK Ltd, Viasat Inc./Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Дело C-100/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Bruxelles

Страни в главното производство

Жалбоподател: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Ответник: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Други страни: Inmarsat Ventures Ltd c.o., Eutelsat SA

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 4, параграф 1, буква в), подточка ii), член 7, параграф 1 и член 8, параграф 1 от Решение № 626/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2008 година относно подбора и издаването на разрешения за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ)1 да се тълкуват в смисъл, че когато се установи, че избраният в съответствие с дял II от това решение оператор не е предоставил мобилни спътникови услуги чрез мобилна спътникова система към крайната дата, предвидена в член 4, параграф 1, буква в), подточка ii) от това решение, компетентните органи на държавите членки, посочени в член 8, параграф 1 от същото решение, трябва да откажат да издадат на този оператор разрешения за разгръщане на допълнителни наземни компоненти поради това, че операторът не е изпълнил задължението, което е поел при кандидатстване?

При отрицателен отговор на първия въпрос, трябва ли тези разпоредби да се тълкуват в смисъл, че в същия контекст компетентните органи на държавите членки, посочени в член 8, параграф 1 от същото решение, могат да откажат да издадат на този оператор разрешения за разгръщане на допълнителни наземни компоненти с мотива, че същият не е изпълнил задължението за покритие до 13 юни 2016 г.?

____________

1 ОВ L 172, стр. 15.