Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour dʼappel de Bruxelles (Belgicko) 8. februára 2019 – Viasat UK Ltd, Viasat Inc./Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(vec C-100/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour dʼappel de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Odporca: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Dobrovoľní vedľajší účastníci konania: Inmarsat Ventures Ltd c.o., Eutelsat SA

Prejudiciálne otázky

Majú sa články 4 ods. 1 písm. c) bod ii), 7 ods. 1 a 8 ods. 1 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 626/2008/ES z 30. júna 2008 o výbere a povolení systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS)1 vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak by sa preukázalo, že prevádzkovateľ vybraný v súlade s hlavou II tohto posledného uvedeného rozhodnutia neposkytol mobilné satelitné služby prostredníctvom mobilného satelitného systému v termíne stanovenom v článku 4 ods. 1 písm. c) bode ii) tohto rozhodnutia, musia príslušné orgány členských štátov uvedené v článku 8 ods. 1 tohto rozhodnutia zamietnuť udelenie povolení na rozmiestnenie doplnkových pozemných komponentov tomuto prevádzkovateľovi z dôvodu, že tento prevádzkovateľ si nesplnil záväzok prijatý v čase podania svojej žiadosti o udelenie povolenia?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, majú sa tie isté ustanovenia vykladať v tom zmysle, že v rovnakom kontexte môžu príslušné orgány členských štátov uvedené v článku 8 ods. 1 tohto rozhodnutia odmietnuť udeliť povolenia na rozmiestnenie doplnkových pozemných komponentov tomuto prevádzkovateľovi z dôvodu, že nedodržal záväzok pokrytia do 13. júna 2016?

____________

1 Ú. v. EÚ L 172, s. 15.