Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 28. decembrī iesniedza Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Vācija) – Landkreis Südliche Weinstraße/PF u.c.

(Lieta C-830/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Pamatlietas puses

Prasītājs: Landkreis Südliche Weinstraße

Atbildētāji: PF u.c.

Persona, kas piedalās lietā: sabiedrības interešu pārstāvis

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 492/2011 (2011. gada 5. aprīlis) par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā 1 7. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts tiesību normai, saskaņā ar kuru valsts teritoriālo pašvaldību (rajoni) pienākums pārvadāt skolēnus attiecas tikai uz augstāka līmeņa federālās vienības (federālā zeme) iedzīvotājiem, ir netieša diskriminējoša iedarbība, pat ja, ņemot vērā faktiskos apstākļus, ir zināms, ka dzīvesvietas prasības dēļ lielākā daļa federālās zemes pārējās teritorijas iedzīvotāju nevar saņemt šo atbalstu?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša,

2)    Vai izglītības sistēmas efektīva organizēšana ir primāra vispārējo interešu prasība, kas var attaisnot netiešu diskrimināciju?

____________

1 OV 2011, L 141, 1. lpp.