Biogarani 28. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas laiendatud koda) 12. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-677/14: Biogaran versus komisjon

(kohtuasi C-207/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Biogaran (esindajad: solicitor M. Utges Manley, advocate A. Robert, avocat O. de Juvigny, avocat T. Reymond, avocat J. Killick, avocat J. Jourdan)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada kohtuasjas T-677/14 Servier vs. komisjon tehtud Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus tervikuna;

Tühistada komisjoni otsuse C(2014) 4955 (final) (AT.39612 – Périndopril (Servier)) artiklid 1(b) (iv), 7 (1) (b) ja 8 Biogarani puudutavas osas;

Mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Esimeses väites kinnitab Biogaran, et kohtuotsuses on rikutud õigusnorme, kuna selles on tuvastatud, et litsents on õigusvastane, sest kompromissikokkuleppe ese on konkurentsivastane. Apellandi sõnul on kohtuotsuse aluseks mõiste „eesmärgil põhinev rikkumine“ lai käsitlus ning kohtuotsuses ei võeta arvesse kogemuse ja ilmse piirangu puudumist. Kohtuotsus rajaneb lisaks vääral õiguslikul kriteeriumil, mis jätab arvesse võtmata Servier ja Niche’i vahel sõlmitud kompromissikokkuleppe konteksti ja asjaolu, et viimati nimetatud ei olnud potentsiaalsed konkurendid.

Teises väites kinnitab Biogaran, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta asendas komisjoni põhjendused enda põhjendustega. Üldkohus leiab, et Biogarani väidetav stiimul oli „otsustav“, kuna see määras kindlaks Niche’i otsuse turule mitte siseneda. Ometi ei ole vastuväiteteatises ega otsuses väidetud ega tõendatud, et see stiimul, mis on kvalifitseeritud vaid „täiendavaks“, oli „otsustav“, et Niche nõustuks kompromissikokkuleppe tingimustega.

Kolmandas väites kinnitab Biogaran, et Üldkohus eiras proportsionaalsuse põhimõtet ja ELTL artikli 101 eesmärke, tuvastades lisaks emaettevõtja vastutusele ka tema vastutuse. Kuna Üldkohus leidis, et emaettevõtja oli rikkumises otseselt osalenud ja kasutanud oma kontrolliõigust selleks, et tema tütarettevõtja panustaks tema enda toimepandud rikkumisse, mistõttu puudus tütarettevõtjal igasugune sõltumatus, ei saa ta lisaks emaettevõtja vastutusele tuvastada tütarettevõtja vastutust, sest vastasel juhul läheb ta kaugemale sellest, mis on konkurentsieeskirjade nõuetekohaseks kohaldamiseks rangelt vajalik.

Neljandas väites leiab Biogaran, et kohtuotsus tuleb tühistada osas, milles kinnitatakse trahvi põhimõtet ja arvutamise meetodit, vaatamata käesoleva kohtuasja keerulisusele ja uudsusele ning Biogarani otsustava rolli puudumisele.

____________