Pritožba, ki jo je družba Biogaran vložila 28. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-677/14, Biogaran/Komisija

(Zadeva C-207/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Biogaran (zastopniki: M. Utges Manley, solicitor, A. Robert, O. de Juvigny, T. Reymond, J. Killick, J. Jourdan, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija)

Predlogi

Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-677/14 naj se v celoti razveljavi;

členi 1(b)(iv), 7(1)(b) in 8 Sklepa Komisije C(2014) 4955 final, (Zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)) naj se razglasijo za nične v delu, v katerem se nanašajo na družbo Biogaran;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Družba Biogaran v prvem pritožbenem razlogu trdi, da je v sodbi napačno uporabljeno pravo, ker je v njej navedeno, da gre pri licenci za kršitev, ker ima sklenjena poravnava protikonkurenčen cilj. Po mnenju pritožnice sodba temelji na široki razlagi pojma kršitve zaradi cilja in zanemarja neobstoj izkušenj in očitne omejitve. Sodba naj bi poleg tega temeljila na napačnem pravnem testu, pri katerem se ni upoštevalo konteksta, v katerem je bila med družbama Servier in Niche sklenjena poravnava, in dejstva, da ti družbi nista bili potencialni konkurentki.

Družba Biogaran v drugem pritožbenem razlogu trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je z lastno obrazložitvijo nadomestilo obrazložitev Komisije. Splošno sodišče naj bi navajalo, da je bilo spodbujanje družbe Biogaran „odločilno“, ker naj bi družba Niche zaradi njega sprejela odločitev, da ne bo vstopila na trg. Vendar pa naj niti obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah niti sklep ne bi vsebovala niti trditve niti dokaza, da je bilo to spodbujanje – ki je bilo opredeljeno samo kot „dodatno“ – „odločilno“ za to, da je družba Niche sprejela poravnavo.

Družba Biogaran v tretjem pritožbenem razlogu navaja, da je Splošno sodišče kršilo načelo sorazmernosti in cilje člena 101 PDEU s tem, ko je odločilo, da družba Biogaran odgovarja poleg svoje matične družbe. Ker naj bi Splošno sodišče presodilo, da je matična družba neposredno sodelovala pri kršitvi in da je svoja nadzorna pooblastila uporabila za to, da je njena hčerinska družba sodelovala pri njeni lastni kršitvi, tako da hčerinska družba ni imela nobene samostojnosti, naj ne bi moglo hkrati presoditi, da hčerinska družba odgovarja poleg svoje matične družbe, ne da bi pri tem prekoračilo to, kar je nujno za dobro uporabo konkurenčnih pravil.

Družba Biogaran v četrtem pritožbenem razlogu navaja, da je treba sodbo razveljaviti, ker se z njo potrjuje načelo in način izračuna globe, kljub zapletenosti in novosti te zadeve in ne glede na to, da družba Biogaran ni imela nobene odločilne vloge.

____________