Kasační opravný prostředek podaný dne 22. února 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-691/14, Servier a další v. Komise

(Věc C-176/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: B. Mongin, F. Castilla Contreras, J. Norris, C. Vollrath, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA, Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil body 1, 2 a 3 výroku rozsudku, kterými byl zrušen: i) článek 4 rozhodnutí Komise C(2014) 4955 final ze dne 9. července 2014 v řízení podle článků 101 a 102 TFUE [věc AT.39612 – Périndopril (Servier)] v rozsahu, v němž konstatuje účast společnosti Servier na dohodách se společností Krka, ii) čl. 7 odst. 4 písm. b) rozhodnutí, kterým se stanovuje pokuta uložená společnosti Servier za uzavření těchto dohod, iii) článek 6 rozhodnutí, v němž se konstatuje, že společnost Servier porušila článek 102 SFEU, a iv) čl. 7 odst. 6 rozhodnutí, kterým se stanovuje výše pokuty uložená společnosti Servier v souvislosti s tímto protiprávním jednáním;

zrušil uvedený rozsudek v rozsahu, v němž prohlašuje přílohy A 286 a A 287 žaloby a přílohu C 29 repliky za přípustné (body 1461, 1462 a 1463 rozsudku);

vydal konečné rozhodnutí o žalobě na zrušení rozhodnutí podané společností Servier a zamítl návrhové žádání společnosti Servier znějící na zrušení článku 4, čl. 7 odst. 4 písm. b), článku 6 a čl. 7 odst. 6 rozhodnutí a vyhověl návrhu Komise směřujícímu ke konstatování nepřípustnosti příloh A 286 a A 287 žaloby podané k Tribunálu a přílohy C 29 repliky podané k Tribunálu (body 1461 až 1463 rozsudku);

uložil společnosti Servier náhradu veškerých nákladů řízení o projednávaném kasačním opravném prostředku

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uvádí Komise první řadu důvodů kasačního opravného prostředku v souvislosti s protiprávním jednáním v rozporu s článkem 101 SFEU [zrušení bodů 1 a 3 výroku rozsudku v rozsahu, v němž ruší článek 4, čl. 7 odst. 4 písm. b) rozhodnutí, v nichž se konstatuje, že tři dohody, které uzavřely společnost Servier a další a společnost Krka představují jediné protiprávní jednání v rozporu s článkem 101 SFEU, a společnosti Servier se ukládá pokuta].

První důvod částečného zrušení vychází z nesprávného právního posouzení, kterého se měl dopustit Tribunál, když měl za to, že společnost Krka k okamžiku dotčených dohod nebyla původcem konkurenčních tlaků na společnost Servier.

Druhý důvod vychází z nesprávného právního posouzení, kterého se měl dopustit Tribunál, když na základě analýzy obsahu a cílů licenční smlouvy tuto smlouvu považoval za podnět k tomu, aby společnost Krka přijala omezení smírného urovnání sporu.

Třetí důvod vychází z nesprávného právního posouzení, kterého se měl dopustit Tribunál při uplatnění institutu omezení hospodářské soutěže na základě účelu ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU.

Čtvrtý důvod vychází z nesprávného právního posouzení, kterého se měl Tribunál dopustit v analýze záměru stran za účelem použití článku 101 SFEU.

Pátý důvod vychází z nesprávného právního posouzení, kterého se měl Tribunál dopustit tím, že zohlednil pro-soutěžní účinky licenční smlouvy na hospodářskou soutěž, které nespadají pod rozsah protiprávního jednání, které je v rozporu s čl. 101 odst. 1 SFEU a jež bylo vymezeno v rozhodnutí.

Šestý důvod vychází z nesprávného právního posouzení, kterého se měl Tribunál dopustit při analýze předmětu smlouvy o převodu.

Sedmý důvod vychází z nesprávného právního posouzení při uplatnění institutu omezení hospodářské soutěže z hlediska účinku ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU.

Komise dále uvádí druhou řadu důvodů souvisejících s protiprávním jednáním v rozporu s článkem 102 SFEU (zrušení bodů 2 a 3 výroku rozsudku v rozsahu, v němž zrušují článek 6 a čl. 7 odst. 6 rozhodnutí, kterým se konstatuje, že společnost Servier jednala v rozporu s článkem 102 SFEU a společnosti Servier se ukládá pokuta).

Osmý důvod vychází z nesprávného právního posouzení, kterého se měl Tribunál dopustit ve své analýze zohlednění kritéria ceny v rámci vymezení trhu s hotovými výrobky.

Devátý důvod vychází z nesprávného právního posouzení, kterého se měl Tribunál dopustit ve své analýze zohlednění léčebné zastupitelnosti v rámci vymezení trhu s hotovými výrobky.

Desátý důvod vychází z nepřípustnosti určitých příloh.

Jedenáctý žalobní důvod vychází z nesprávného právního posouzení, kterého se měl Tribunál dopustit ve své analýze technologického trhu.

____________