Recurs introdus la 22 februarie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 12 decembrie 2018 în cauza T-691/14, Servier și alții/Comisia

(Cauza C-176/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Mongin, F. Castilla Contreras, J. Norris, C. Vollrath, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Concluziile recurentei

Anularea punctelor 1), 2) și 3) din hotărâre prin care sunt anulate (i) articolul 4 din Decizia C(2014) 4955 final a Comisiei din 9 iulie 2014 privind o procedură inițiată în temeiul articolelor 101 și 102 TFUE [cazul AT.39612 – Perindopril (Servier)], în măsura în care se constată participarea Servier la acordurile încheiate de Servier cu societatea Krka, (ii) articolul 7 alineatul (4) litera (b) din decizie, în care este stabilită amenda pronunțată împotriva Servier pentru faptul că a încheiat aceste acorduri, (iii) articolul 6 din decizie, în care se constată o încălcare a articolului 102 TFUE săvârșită de Servier și (iv) articolul 7 alineatul (6) din decizie, în care este stabilit cuantumul amenzii aplicate Servier în legătură cu această încălcare;

anularea hotărârii, în măsura în care aceasta declară anexele A 286 și A 287 la cererea introductivă și anexa C 29 la replică ca fiind admisibile (punctele 1461, 1462 și 1463 din hotărâre);

soluționarea definitivă a cererii introductive depuse de Servier prin care s-a solicitat anularea deciziei și respingerea cererii formulate de Servier de anulare a articolului 4, a articolului 7 alineatul (4) litera (b), a articolului 6 și a articolului 7 alineatul (6) din decizie, precum și admiterea cererii formulate de Comisie prin care a solicitat declararea ca fiind inadmisibile anexele A 286 și A 287 la cererea introductivă în fața Tribunalului și anexa C 29 la replica în fața Tribunalului (punctele 1461-1463 din hotărâre);

obligarea Servier la plata tuturor cheltuielilor de judecată din prezentul recurs.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, Comisia invocă o primă serie de motive în legătură cu încălcarea articolului 101 TFUE [anularea punctelor 1 și 3 din dispozitivul hotărârii, în măsura în care acestea anulează articolul 4 și articolul 7 alineatul (4) litera (b) din decizie, în care s-a constatat că cele trei acorduri încheiate de Servier și alții și societatea Krka constituiau o încălcare unică a articolului 101 TFUE și prin care Servier a fost obligat la plata unei amenzi].

Primul motiv de anulare în parte este întemeiat pe eroarea de drept săvârșită de Tribunal, care a considerat că Krka nu era o sursă de presiune concurențială asupra Servier la data acordurilor în discuție.

Al doilea motiv este întemeiat pe erori de drept săvârșite de Tribunal, care a analizat conținutul și obiectivele acordului de licență ca fiind un stimulent pentru Krka să accepte restrângerile prevăzute de acordul amiabil.

Al treilea motiv este întemeiat pe erori de drept săvârșite de Tribunal în aplicarea conceptului de restrângere a concurenței prin obiect, în sensul articolului 101 alineatul (1) TFUE.

Al patrulea motiv este întemeiat pe eroare de drept săvârșită de Tribunal în analiza intenției părților pentru aplicarea articolului 101 TFUE.

Al cincilea motiv este întemeiat de eroarea de drept săvârșită de Tribunal prin luarea în considerare a efectelor proconcurențiale ale licenței pe unele piețe care nu intră în sfera încălcării articolului 101 alineatul (1) TFUE, identificată prin decizie.

Al șaselea motiv este întemeiat pe o eroare de drept săvârșită de Tribunal în analiza obiectului acordului de cesionare.

Al șaptelea motiv este întemeiat pe o eroare de drept în aplicarea conceptului de restrângere a concurenței prin efect, în sensul articolului 101 alineatul (1) TFUE.

Pe de altă parte, Comisia invocă o a doua serie de motive în legătură cu încălcarea articolului 102 TFUE [anularea punctelor 2 și 3 din dispozitivul hotărârii, în măsura în care acestea anulează articolul 6 și articolul 7 alineatul (6) din decizie, în care s-a constatat că Servier a încălcat articolul 102 TFUE și prin care Servier a fost obligat la plata unei amenzi].

Al optulea motiv de anulare este întemeiat pe erori de drept săvârșite de Tribunal în analiza sa privind luarea în considerare a criteriului prețului în stabilirea pieței produselor finite.

Al nouălea motiv este întemeiat pe erori de drept săvârșite de Tribunal în analiza sa privind luarea în considerare a substituabilității terapeutice în stabilirea pieței produselor finite.

Al zecelea motiv este întemeiat pe inadmisibilitatea anumitor anexe.

Al unsprezecelea motiv este întemeiat pe erori de drept săvârșite de Tribunal în analiza sa privind piața tehnologiei.

____________