Преюдициално запитване от Landgericht Saarbrücken (Германия), постъпило на 29 януари 2019 г. — JC/Kreissparkasse Saarlouis

(Дело C-66/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Saarbrücken

Страни в главното производство

Ищец: JC

Ответник: Kreissparkasse Saarlouis

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 10, параграф 2, буква п) от Директива № 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета1 да се тълкува в смисъл, че необходимата информация относно „срока“ или „другите условия за упражняването на правото на отказ“ включва и условията за началото на срока за отказ?

При утвърдителен отговор на въпрос 1:

Допуска ли член 10, параграф 2, буква п) от Директива № 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета тълкуване в смисъл, че информацията относно правото на отказ е „ясна“ и „кратка“, когато по отношение на началото на срока за отказ тя не посочва изчерпателно задължителната информация, която следва да се предостави, относно датата, от която започва да тече срокът, а препраща към национална разпоредба — в настоящия случай член 492, параграф 2 от Bürgerliches Gesetzbuch (Граждански законник, наричан по-нататък „BGB“), в редакцията му в сила до 12 юни 2014 г., която от своя страна препраща към други национални разпоредби — в настоящия случай член 247, параграфи 3—13 от Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Въводен закон към Гражданския законник, наричан по-нататък „EGBGB“), в редакцията му в сила до 12 юни 2014 г., и поради това потребителят е длъжен да прочете множество законови разпоредби в различни закони, за да получи яснота относно задължителната информация, която трябва да бъде предоставена, за да започне да тече срокът за отказ от договора му за кредит?

При утвърдителен отговор на въпрос б) (и ако по принцип не са налице съмнения относно възможността да се препраща към национални законови разпоредби):

Допуска ли член 10, параграф 2, буква п) от Директива № 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета тълкуване в смисъл, че информацията относно правото на отказ е „ясна“ и „кратка“, когато препращането към национална разпоредба — в настоящия случай член 492, параграф 2 от BGB, в редакцията му в сила от 30 юли 2010 г. до 12 юни 2014 г., и препращането, направено в нея — в настоящия случай към член 247, параграфи 3—13 от EGBGB, в редакцията му в сила от 4 август 2011 г. до 12 юни 2014 г., задължително води до положение, при което, за да получи яснота относно задължителната информация, която трябва да бъде предоставена, за да започне да тече срокът за отказ от договора му за кредит, потребителят не просто трябва да прочете разпоредбите, но и трябва да извърши правен анализ — например дали кредитът му е отпуснат при условията, които са обичайни за договорите, обезпечени с недвижим имот, и тяхното междинно финансиране, или са налице свързани договори?

____________

1 ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66.