Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Țările de Jos) la 15 ianuarie 2019 – Procedură penală privind pe XN

(Cauza C-21/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locul ședinței Arnhem

Partea din procedura principală

XN

Întrebările preliminare

O substanță care nu este un subprodus, în sensul Directivei-cadru privind deșeurile1 , nu este, prin definiție, nici un subprodus de origine animală în sensul Regulamentului din 2009 privind subprodusele de origine animală, astfel încât această substanță nu poate fi exclusă, în temeiul articolului 1 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1013/20062 , din domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 1013/2006? Sau nu este exclus ca o substanță să se încadreze în definiția subproduselor de origine animală, în sensul Regulamentului din 2009 privind subprodusele de origine animală, dacă această substanță nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Directiva-cadru privind deșeurile, astfel încât această substanță nu intră în mod automat sub incidența Regulamentului nr. 1013/2006?

Ce trebuie să se înțeleagă prin transferul care intră sub incidența cerințelor de aprobare din Regulamentul (CE) nr. 1774/20023 , în prezent Regulamentul (CE) nr. 1069/20094 , în sensul articolului 1 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1013/2006: se referă la transportul (între o țară și o altă țară) al subproduselor de origine animală, indiferent de categoria din care face parte materialul? Sau se referă la transportul materialului menționat la articolul 48 din Regulamentul din 2009 privind subprodusele de origine animală (anterior articolul 8 din Regulamentul 1774/2002), care se limitează la subprodusele de origine animală sau la produsele derivate în sensul acestei dispoziții, deci material de categoria 1 și de categoria 2, și anumite produse provenite din acesta, inclusiv proteine animale prelucrate provenite din material de categoria 3?

În cazul în care transferul care intră sub incidența cerințelor de aprobare din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, în prezent Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, în sensul articolului 1 alineatul (3) teza introductivă și litera (d) din Regulamentul nr. 1013/2006, trebuie înțeles în sensul că se referă la transportul (între o țară și o altă țară) al subproduselor de origine animală, indiferent de categoria din care face parte materialul, articolul 1 alineatul (3) teza introductivă și litera (d) din Regulamentul nr. 1013/2006 trebuie interpretat în continuare în sensul că se referă și la transferuri de amestecuri de subproduse de origine animală cu alte substanțe și, în caz afirmativ, proporția dintre subprodusele de origine animală și celelalte substanțe în amestec este relevantă? Sau un subprodus de origine animală își pierde caracterul de subprodus de origine animală, în sensul Regulamentului din 2009 privind subprodusele de origine animală, devenind un deșeu în sensul Regulamentului nr. 1013/2006, ca urmare a amestecării acestuia cu o altă substanță?

____________

1     Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO 2008, L 312, p. 3).

2     Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (JO 2006, L 190, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 16, p. 172).

3     Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (JO 2002, L 273, p. 1, Ediție specială, 03/vol. 44, p. 113).

4     Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO 2009, L 300, p. 1).