Cerere de decizie preliminară introdusă de Munkaügyi Bíróság (Republica Ungară) la 11 decembrie 2018 – WO/Vas Megyei Kormányhivatal

(Cauza C-777/18)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamant: WO

Pârâtă: Vas Megyei Kormányhivatal

Întrebările preliminare

O reglementare națională precum cea în discuție în litigiul principal, care, în ceea ce privește rambursarea costurilor asistenței medicale transfrontaliere, exclude posibilitatea de a autoriza a posteriori asistența medicală acordată în alt stat membru fără autorizare prealabilă, inclusiv atunci când, în cazul în care se așteaptă autorizarea prealabilă, există un risc real ca starea de sănătatea a pacientului să se deterioreze în mod ireversibil, reprezintă o restricție contrară articolului 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)?

Sistemul de autorizare instituit de un stat membru, care, în ceea ce privește rambursarea costurilor asistenței medicale transfrontaliere, exclude posibilitatea de autorizare a posteriori, inclusiv atunci când, în cazul în care se așteaptă autorizarea prealabilă, există un risc real ca starea de sănătatea a pacientului să se deterioreze în mod ireversibil, este conform cu principiile necesității și proporționalității prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2011/24/UE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere?

O reglementare națională care, indiferent de starea de sănătate a pacientului care depune cererea, stabilește un termen procedural de 31 de zile pentru ca autoritatea competentă să acorde autorizația prealabilă și, respectiv, de 23 de zile pentru ca aceasta să respingă cererea, este conformă cu cerința privind termenul procedural rezonabil care să țină seama de starea patologică specifică și de gradul de urgență și circumstanțele individuale, prevăzută la articolul 9 alineatul (3) din Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere? În ceea ce privește cererea, autoritatea competentă poate examina dacă acordarea asistenței medicale este acoperită de sistemul de securitate socială și, în caz afirmativ, dacă asistența medicală poate fi acordată într-un termen rezonabil din punct de vedere medical de către un furnizor de servicii medicale finanțat din fonduri publice, în timp ce, în caz negativ, autoritatea respectivă poate examina calitatea, siguranța și rentabilitatea asistenței medicale acordate de către furnizorul indicat de pacient?

Articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 20042 privind coordonarea sistemelor de securitate socială trebuie interpretat în sensul că rambursarea costurilor asistenței medicale transfrontaliere poate fi solicitată numai dacă pacientul depune o cerere de autorizare prealabilă la instituția competentă? Sau articolul 20 alineatul (1) nu exclude în sine, într-un astfel de caz, posibilitatea de a depune o cerere de autorizare a posteriori în vederea rambursării costurilor?

Situația în care pacientul se deplasează într-un alt stat membru, obținând o programare concretă pentru o examinare medicală și o programare provizorie pentru o eventuală operație sau intervenție medicală în ziua următoare examinării, și, dată fiind starea de sănătate a acestuia, operația sau intervenția medicală se realizează efectiv, este inclusă în domeniul de aplicare al articolului 20 alineatul (1) din Regulamentul CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială? În acest caz, în conformitate cu articolul 26, este posibilă depunerea unei cereri de autorizare a posteriori pentru rambursarea costurilor?

Situația în care pacientul se deplasează într-un alt stat membru, obținând o programare concretă pentru o examinare medicală și o programare provizorie pentru o eventuală operație sau intervenție medicală în ziua următoare examinării, și, dată fiind starea de sănătate a acestuia, operația sau intervenția medicală se realizează efectiv, este inclusă în noțiunea „tratament programat”, în sensul articolului 26 din Regulamentul (CE) nr. 987/20093 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială? În acest caz, în conformitate cu articolul 26, este posibilă depunerea unei cereri de autorizare a posteriori pentru rambursarea costurilor? În cazul tratamentului urgent și vital la care face referire articolul 26 alineatul (3), regulamentul impune de asemenea obținerea unei autorizații prealabile pentru situația prevăzută la articolul 26 alineatul (1)?

____________

1 JO 2011, L 88, p. 45.

2 JO 2004, L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82.

3 JO 2009, L 284, p. 1.