Иск, предявен на 22 февруари 2019 г. — Европейска комисия/Република Австрия

(Дело C-161/19)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: C. Hermes и M. Noll-Ehlers)

Ответник: Република Австрия

Искания на ищеца

Ищецът иска,

да се установи, че като разрешава пролетния лов на горски бекас във федерална провинция Долна Австрия Република Австрия не е изпълнила задълженията си по член 7, параграф 4 от Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици1 ,

да се осъди Република Австрия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Искът е насочен срещу разрешаването на пролетния лов на горски бекас (Scolopax rusticola) в Долна Австрия. В периода от 1 март до 15 април там могат да бъдат убивани мъжки горски бекаси по време на фазата на ухажване и то до максимален брой екземпляри за улов до 1410 (от февруари 2017 г.: 759) горски бекаси.

Според Комисията спорната правна уредба противоречи на забраната за пролетен лов по член 7, параграф 4 от Директива 2009/147.

Република Австрия посочва, че правната уредба попада в предвиденото в член 9, параграф 1, буква в) от Директива 2009/147 изключение. Тази разпоредба позволява на държавите членки да дерогират и от член 7, параграф 4 от Директивата, когато няма друго задоволително разрешение, за да разрешат, при строго контролирани условия и избирателно, улова, държането или други видове разумно използване на малък брой от определени видове птици. Съгласно постоянната практика на Съда държавите членки следва да докажат наличието на необходимите за това условия.

Според Комисията Република Австрия нито е доказала, че няма друго задоволително разрешение по смисъла на член 9, параграф 1, първо изречение, нито е доказала, че разрешеният максимален брой екземпляри за улов отговаря на изискването „малък брой“ по член 9, параграф 1, буква в) от Директивата. Есенният лов изглежда е задоволителна алтернатива, тъй като в ловните области на Долна Австрия и през есента горските бекаси се срещат в значителни количества. Република Австрия не е представила убедително доказателство във връзка с твърдението, че пролетният лов запазва в по-голяма степен популацията на горски бекаси в сравнение с есенния лов. Освен това изчисляването на „малък брой“ е неточно, тъй като австрийските органи се основават на погрешни референтни популации.

____________

1 ОВ L 20, 2010 г., стр. 7.