Žaloba podaná 22. februára 2019 – Európska komisia/Rakúska republika

(vec C-161/19)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Hermes a M. Noll-Ehlers, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor

určil, že Rakúska republika si tým, že v spolkovej krajine Dolné Rakúsko povoľuje jarný lov sluky lesnej, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 7 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva,1

uložil Rakúskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba smeruje proti povoleniu jarného lovu sluky lesnej (Scolopax rusticola) v spolkovej krajine Dolné Rakúsko. Samce sluky lesnej môžu byť na tomto území v čase od 1. marca do 15. apríla usmrtené počas tokania, a to v maximálnom počte 1410 (od februára 2017: 759) slúk lesných.

Podľa Komisie sporná právna úprava porušuje zákaz jarného lovu podľa článku 7 ods. 4 smernice 2009/147.

Rakúska republika tvrdí, že na právnu úpravu sa vzťahuje výnimka podľa článku 9 ods. 1 písm. c) smernice 2009/147. Podľa tohto ustanovenia môžu členské štáty, ak neexistuje iné uspokojivé riešenie, udeliť výnimku okrem iného z ustanovenia článku 7 ods. 4 smernice, aby sa za prísne kontrolovaných podmienok a na základe výberu povolil odchyt, držba, chov alebo iné rozumné využívanie určitých vtákov v malom rozsahu. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora sú členské štáty povinné preukázať, že sú splnené podmienky potrebné na uplatnenie tejto výnimky.

Podľa názoru Komisie Rakúska republika nepreukázala, že neexistuje iné uspokojivé riešenie v zmysle úvodnej vety článku 9 ods. 1, ani nepreukázala, že povolené maximálne počty odstrelov spĺňajú požiadavku „malého rozsahu“ podľa článku 9 ods. 1 písm. c) smernice. Iné uspokojivé riešenie predstavuje podľa všetkého jesenný lov, pretože sluka lesná sa v nezanedbateľnom množstve vyskytuje v loviskách Dolného Rakúska aj na jeseň. Rakúska republika nepredložila žiadne presvedčivé dôkazy na podporu svojho tvrdenia, že jarný lov je pre populáciu sluky lesnej šetrnejší ako jesenný lov. Navyše je výpočet „malého rozsahu“ nesprávny, keďže rakúske orgány vychádzajú z chybných referenčných populácií.

____________

1 Ú. v. EÚ L 20, 2010, s. 7.