Жалба, подадена на 22 февруари 2019 г. от Unichem Laboratories Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-705/14, Unichem Laboratories/Комисия

(Дело C-166/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Unichem Laboratories Ltd (представители: F. Carlin, Barrister, M. Healy, solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, solicitor, H. Sheraton, solicitor, A. Robertson QC)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска Съдът:

да отмени обжалваното решение в неговата цялост,

да отмени обжалваното решение в неговата цялост, доколкото се отнася до Unichem, и

да осъди Комисията да понесе собствените си съдебни разноски и разноските на Unichem във връзка с настоящото производство и за производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Unichem твърди, че Общият съд е допуснал грешки при прилагане на правото:

първо, като е приел, че Комисията има право да вземе решение по член 101, параграф 1 ДФЕС по отношение на Unichem, тъй като:

Общият съд не е приложил правния критерий за определяне на един икономически субект, и

неправилно е приел, че Unichem е пряко свързано, поради това, че и то е подписало споразумението,

второ, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като не е приложил теста за обективна необходимост от решение BAT,

трето, ако споразумението попада в приложното поле на член 101 ДФЕС, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е определил неправилно споразумението с Niche като нарушение с оглед на целта,

четвърто, като е отхвърлил тълкуването на споразумението от Unichem, без да отговори на правните му доводи, Общият съд е нарушил изискването за излагане на мотиви по член 36 от Статута на Съда на ЕС,

пето, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че Niche и Unichem са потенциални конкуренти на Servier,

шесто, Общият съд е нарушил основния принцип на равно третиране, като е третирал по различен начин Unichem и Niche в сравнение с други дружества за генерични продукти в сходно положение и е определил неправилно споразумението на Niche като нарушение с оглед на целта по смисъла на член 101, параграф 1 ДФЕС,

седмо, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като не е приел, че споразумението отговаря на условията за освобождаване по член 101, параграф 3 ДФЕС,

осмо, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като не е приложил правния критерий за нарушаване на правото на защита на Unichem и на Niche и/или на принципа на добра администрация.

____________