Αναίρεση που άσκησε στις 22 Φεβρουαρίου 2019 η Unichem Laboratories Ltd κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 12 Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-705/14, Unichem Laboratories κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-166/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Unichem Laboratories Ltd (εκπρόσωποι: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

–    να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση στο σύνολό της·

–    να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφασή στο σύνολό της κατά το μέτρο που αφορά τη Unichem· και

–    να διατάξει την Επιτροπή να φέρει τα δικαστικά έξοδά της καθώς και να την καταδικάσει στα έξοδα της Unichem σε σχέση με την παρούσα διαδικασία και τη διαδικασία ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η Unichem ισχυρίζεται ότι Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο:

–    Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθότι έκρινε ότι η Επιτροπή ήταν αρμόδια να εκδώσει απόφαση δυνάμει του άρθρου 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ σχετικά με την Unichem καθότι:

Το Γενικό Δικαστήριο Court εφάρμοσε εσφαλμένως τα νομικά κριτήρια για τον καθορισμό της ενιαίας οικονομικής οντότητας· και

Το Γενικό Δικαστήριο εσφαλμένως έκρινε ότι η Unichem είχε άμεση ευθύνη ως συνυπογράφουσα τη συμφωνία διακανονισμού.

–    Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθότι δεν εφάρμοσε το κριτήριο της αντικειμενικής αναγκαιότητας που απορρέει από την απόφαση BAT.

–    Τρίτον, σε περίπτωση που οι συμφωνίες διακανονισμού εμπίπτουν στο άρθρο 101 ΣΛΕΕ, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθότι χαρακτήρισε εσφαλμένως τη συμφωνία διακανονισμού της Niche ως παράβαση «εκ του αντικειμένου».

–    Τέταρτον, το Γενικό Δικαστήριο παρέβη το προβλεπόμενο στο άρθρο 36 του Οργανισμού του Δικαστηρίου καθήκον αιτιολογήσεως, καθότι δεν έκανε δεκτή την εκ μέρους της Unichem ερμηνεία της συμφωνίας διακανονισμού, χωρίς να εξετάσει τα νομικά επιχειρήματά της.

–    Πέμπτον, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Niche και η Unichem ήταν δυνητικοί ανταγωνιστές της Servier.

–    Έκτον, το Γενικό Δικαστήριο παραβίασε τη θεμελιώδη αρχής της ίσης μεταχειρίσεως καθότι επιφύλαξε στη Unichem και στη Niche διαφορετική μεταχείριση από τις λοιπές εταιρίες παραγωγής γενοσήμων και χαρακτήρισε εσφαλμένως τη συμφωνία διακανονισμού της Niche ως παράβαση «εκ του αντικειμένου» του άρθρου 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ.

–    Έβδομον, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθότι δεν παραδέχθηκε ότι η συμφωνία διακανονισμού πληρούσε τα κριτήρια εξαιρέσεως του άρθρου 101, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ.

–    Όγδοον, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθότι εφάρμοσε εσφαλμένως τα νομικά κριτήρια για τη διαπίστωση προσβολής των δικαιωμάτων άμυνας της Unichem και της Niche και/ή παραβίαση της αρχής της χρηστής διοικήσεως.

____________