Žalba koju je 25. siječnja 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 15. studenoga 2018. u predmetu T-793/14, Tempus Energy i Tempus Energy Technology protiv Europske komisije

(predmet C- 57/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnik: É. Gippini Fournier, P. Němečková, agenti)

Druge stranke u postupku: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 15. studenoga 2018., dostavljenu Komisiji idućeg dana, u predmetu T-793/14, Tempus Energy Ltd i Tempus Energy Technology Ltd protiv Europske komisije;

i

odbije tužbu za poništenje odluke Komisije C(2014)5083 final1 od 23. srpnja 2014. o neospornosti programa potpora koji se odnosi na tržište kapaciteta u Ujedinjenoj Kraljevini;

podredno,

ukine presudu Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 15. studenoga 2018., dostavljenu Komisiji idućeg dana, u predmetu T-793/14, Tempus Energy Ltd i Tempus Energy Technology Ltd protiv Europske komisije;

vrati predmet Općem sudu na razmatranje drugog tužbenog razloga iz prvostupanjskog postupka;

u svakom slučaju, naloži tužiteljima iz prvostupanjskog postupka snošenje troškova prvostupanjskog i žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba se temelji na jednom žalbenom razlogu: Opći sud pogrešno je protumačio članak 108. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 4. stavke 2. i 3. Uredbe Vijeća (EU) 2015/15892 od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, time što je utvrdio da je prijavljena mjera potpore izazvala ozbiljne sumnje u pogledu njezine spojivosti s unutarnjim tržištem.

Budući da je Opći sud, kad je riječ o pojmu ozbiljnih poteškoća, svoju odluku utemeljio na skupu indicija, jedini žalbeni razlog dijeli se na dva dijela koji odgovaraju dvama skupovima indicija koje se razmatralo u pobijanoj presudi:

Prvi dio: Opći sud počinio je pogrešku time što je, kao glavne indicije o postojanju sumnji, uzeo u obzir trajanje i okolnosti kontakata prije prijave i složenost mjere te činjenicu je li riječ o novoj mjeri.

Drugi dio: Opći sud počinio je pogrešku time što je predbacio Komisiji neprovođenje primjerene istrage u pogledu određenih aspekata tržišta kapaciteta Ujedinjene Kraljevine.

____________

1 Odobrenje državne potpore u skladu s člancima 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) - Slučajevi u kojima Komisija nema primjedbi ili mjera ne predstavlja potporu (SL 2014., L 348, str. 5.).

2 SL 2015., L 248, str. 9. i ispravak SL 2017., L 186, str. 17.