Recurs introdus la 25 ianuarie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 15 noiembrie 2018 în cauza T-793/14, Tempus Energy și Tempus Energy Technology/Comisia

(Cauza C-57/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: É. Gippini Fournier, P. Němečková, agenți)

Celelalte părți din procedură: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții :

anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 15 noiembrie 2018, notificată Comisiei în ziua următoare, în cauza T-793/14, Tempus Energy Ltd și Tempus Energy Technology Ltd/Comisia Europeană ;

și

respingerea cererii în anularea Deciziei C(2014)5083 final1 a Comisiei din 23 iulie 2014 de a nu ridica obiecții cu privire la schema de ajutoare privind piața de capacități a Regatului Unit ;

în subsidiar,

anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 15 noiembrie 2018, notificată Comisiei în ziua următoare, în cauza T-793/14, Tempus Energy Ltd și Tempus Energy Technology Ltd/Comisia Europeană ;

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului, în vederea examinării celui de al doilea motiv în primă instanță;

și, în orice caz, obligarea reclamantelor în primă instanță la plata cheltuielilor de judecată efectuate în primă instanță și în recurs.

Motivele și principalele argumente

Recursul se întemeiază pe un motiv unic: Tribunalul a interpretat în mod eronat articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 4 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene2 , atunci când a considerat că măsura de ajutor notificată a dat naștere unor îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu piața internă.

Având în vedere că, în ceea ce privește noțiunea de dificultăți serioase, Tribunalul s-a bazat pe un set de indicii, unicul motiv de recurs se împarte în următoarele două aspecte care corespund celor două seturi de indicii examinate în hotărârea atacată:

Primul aspect: Tribunalul a considerat în mod eronat drept indicii principale ale îndoielii, durata și circumstanțele contactelor prealabile notificării, precum și complexitatea și noutatea măsurii.

Al doilea aspect: Tribunalul a criticat în mod eronat Comisia pentru lipsa unei examinări adecvate cu privire la anumite aspecte ale pieței de capacități a Regatului Unit.

____________

1 Autorizație pentru ajutoarele de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (JO 2014, C 348, p. 5).

2 JO 2015, L 248, p. 9.