Odvolanie podané 25. januára 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 15. novembra 2018 vo veci T-793/14, Tempus Energy a Tempus Energy Technology/Komisia

(vec C-57/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: É. Gippini Fournier, P. Němečková, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 15. novembra 2018, oznámený Komisii nasledujúci deň, vo veci T-793/14, Tempus Energy Ltd a Tempus Energy Technology Ltd/Európska komisia,

a

zamietol návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014)5083 final1 z 23. júla 2014 o nevznesení námietky voči schéme pomoci týkajúcej sa trhu s kapacitou v Spojenom kráľovstve,

subsidiárne,

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 15. novembra 2018, oznámený Komisii nasledujúci deň, vo veci T-793/14, Tempus Energy Ltd a Tempus Energy Technology Ltd/Európska komisia,

vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie a rozhodnutie o druhom žalobnom dôvode,

a aby v každom prípade uložil žalobcom v prvostupňovom konaní povinnosť nahradiť trovy konania v prvostupňovom konaní a v odvolacom konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie sa zakladá na jedinom odvolacom dôvode: Všeobecný súd nesprávne vyložil článok 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 4 odseky 2 a 3 nariadenia Rady (EÚ) 2015/15892 z 13. júla 2015 stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keď rozhodol, že oznámené opatrenia pomoci vyvolávajú vážne pochybnosti o ich zlučiteľnosti s vnútorným trhom.

Keďže Všeobecný súd vychádzal zo súboru indícií o závažných ťažkostiach, tento jediný odvolací dôvod je rozdelený do nasledujúcich dvoch častí, týkajúcich sa dvoch súborov indícií, preskúmaných v napadnutom rozhodnutí:

prvá časť: Všeobecný súd pochybil, keď za hlavný indikátor pochybností považoval dĺžku a okolnosti kontaktu predchádzajúceho oznámeniu a komplexnosť a novosť opatrenia,

druhá časť: Všeobecný súd pochybil, keď vytýkal Komisii nedostatok primeraného vyšetrovania určitých aspektov trhu s kapacitou v Spojenom kráľovstve.

____________

1 Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prípady, vo veci ktorých Komisia nemá námietky (Ú. v. EÚ C 348, 2014, s. 5).

2 Ú. v. EÚ, L 248, 2015, s. 9.