Överklagande ingett den 25 januari 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 15 november 2018 i mål T-793/14, Tempus Energy and Tempus Energy Technology mot kommissionen

(Mål C-57/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: É. Gippini Fournier och P. Němečková)

Övriga parter i målet: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 15 november 2018, vilken delgavs kommissionen nästföljande dag, i mål T-793/14, Tempus Energy Ltd och Tempus Energy Technology Ltd mot Europeiska kommissionen, och

avslå yrkandet om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2014)5083 final1 av den 23 juli 2014 om att inte göra invändningar avseende stödsystemet för kapacitetsmarknaden i Förenade kungariket,

alternativt

upphäva den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 15 november 2018, vilken delgavs kommissionen nästföljande dag, i mål T-793/14, Tempus Energy Ltd och Tempus Energy Technology Ltd mot Europeiska kommissionen, och

återförvisa målet till tribunalen för prövning av det andra yrkandet i första instans,

och, i vart fall, förplikta sökandena i första instans att ersätta rättegångskostnaderna i första och andra instans.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet har klaganden åberopat en grund: Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 4.2 och 4.3 i rådets förordning (EU) 2015/15892 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, genom att slå fast att den anmälda stödåtgärden ledde till allvarligt tvivel vad gäller åtgärdens förenlighet med den inre marknaden.

Eftersom tribunalen grundade sin bedömning på ett antal indicier avseende allvarliga svårigheter, är den enda grunden indelad i två delgrunder avseende var och en av de två serier av indicier som undersökts i den överklagade domen:

Första delgrunden: Tribunalen gjorde fel när den, som en huvudindikator för tvivel, beaktade längden av och omständigheterna kring de kontakter som föregick anmälan samt det faktum att åtgärden var komplex och ny.

Andra delgrunden: Tribunalen gjorde fel när den kritiserade kommissionen för brister i undersökningen av vissa aspekter av kapacitetsmarknaden i Förenade kungariket.

____________

1 Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (EUT C 348, 2014, s. 5).

2 EUT L 248, 2015, s. 9.