Kasační opravný prostředek podaný dne 25. února 2019 Scandlines Danmark ApS a Scandlines Deutschland GmbH proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-890/16: Scandlines Danmark a Scandlines Deutschland v. Komise

(Věc C-173/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Navrhovatelky: Scandlines Danmark ApS a Scandlines Deutschland GmbH (zástupce: L. Sandberg-Mørch, advokát)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Dánské království

Návrhová žádání

Navrhovatelky navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu ze dne 13. prosince 2018 ve věci T-890/16 v rozsahu, v němž je v rozporu s rozsudkem Tribunálu ve věci T-630/15, pokud jde o povahu rozhodnutí Komise jako potvrzujícího opatření týkajícího se dalších stavebních prací;

konstatoval, že odpůrkyně ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené navrhovatelkami.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky vznášení na podporu kasačního opravného prostředku dva důvody:

zaprvé, Tribunál se dopustil nesprávního právního posouzení, když přijal napadené usnesení na základě postoje naprosto opačného, než byl postoj zaujatý v jeho rozsudku ve věci T-630/15;

zadruhé, Tribunál se dopustil nesprávního právního posouzení, když přijal napadené usnesení na základě odůvodnění stiženého vnitřními rozpory.

____________