Appel iværksat den 25. februar 2019 af Scandlines Danmark ApS og Scandlines Deutschland GmbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 13. december 2018 i sag T-890/16, Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen

(Sag C-173/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Scandlines Danmark ApS og Scandlines Deutschland GmbH (ved advokat L. Sandberg-Mørch)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Kongeriget Danmark

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Rettens kendelse af 13. december 2018 i sag T-890/16 ophæves, for så vidt som den er i modstrid med Rettens dom i sag T-630/15 hvad angår kommissionsafgørelsens karakter af en bekræftende retsakt i forhold til de supplerende anlægsforanstaltninger.

Appelindstævnte tilpligtes at betale sine egne og appellanternes omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

-    Første anbringende: Retten begik en retlig fejl ved at afsige den appellerede kendelse på grundlag af et standpunkt, der er helt det modsatte af dét, den indtog i sin dom i sag T-630/15.

-    Andet anbringende: Retten begik en retlig fejl ved at afsige den appellerede kendelse med en begrundelse, der er behæftet med selvmodsigelser.

____________