Αναίρεση που άσκησαν στις 25 Φεβρουαρίου 2019 οι Scandlines Danmark ApS και Scandlines Deutschland GmbH κατά της διάταξης που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 13 Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-890/16, Scandlines Danmark και Scandlines Deutschland κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-173/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσες: Scandlines Danmark ApS και Scandlines Deutschland GmbH (εκπρόσωπος: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βασίλειο της Δανίας

Αιτήματα

Οι αναιρεσείουσες ζητούν από το Δικαστήριο:

–    Να αναιρέσει τη διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-890/16 κατά το μέρος που έρχεται σε αντίθεση προς την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-630/15 ως προς τη φύση της απόφασης της Επιτροπής ως επιβεβαιωτικής πράξης σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης για το στάδιο της κατασκευής.

–    Να καταδικαστεί η καθής στα δικαστικά έξοδά της και στα δικαστικά έξοδα των αναιρεσειουσών.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αναιρέσεώς τους, οι αναιρεσείουσες προβάλλουν δύο λόγους αναιρέσεως.

–    Πρώτος λόγος: το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε νομικό σφάλμα εκδίδοντας την αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη με σκεπτικό που είναι καθ’ όλα αντίθετo προς την απόφαση που έλαβε στην υπόθεση T-630/15.

–    Δεύτερος λόγος: το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε νομικό σφάλμα εκδίδοντας την αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη με σκεπτικό που ενέχει εσωτερικές αντιφάσεις.

____________