Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-890/16 Scandlines Danmark i Scandlines Deutschland/Komisja, wniesione w dniu 25 lutego 2019 r. przez Scandlines Danmark ApS i Scandlines Deutschland GmbH

(Sprawa C-173/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszące odwołanie: Scandlines Danmark ApS i Scandlines Deutschland GmbH (przedstawiciel: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Królestwo Danii

Żądania wnoszących odwołanie

Uchylenie postanowienia Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-890/16 ze względu na sprzeczność z wyrokiem w sprawie T-630/15 w zakresie dotyczącym charakteru kwestionowanej decyzji Komisji jako odnoszącego się do dodatkowych robót budowlanych aktu potwierdzającego;

nakazanie pozwanej w pierwszej instancji pokrycia kosztów własnych i tych poniesionych przez wnoszące odwołanie.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszące odwołanie opierają je na dwóch zarzutach:

Zarzut pierwszy: Sąd naruszył prawo przyjmując przy wydawaniu kwestionowanego postanowienia stanowisko całkowicie odmienne od tego, które zajął wydając wyrok w sprawie T-630/15.

Zarzut drugi: Sąd naruszył prawo uzasadniając kwestionowane postanowienie w wewnętrznie sprzeczny sposób.

____________