Odvolanie podané 25. februára 2019: Scandlines Danmark ApS a Scandlines Deutschland GmbH proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. decembra 2018 vo veci T-890/16, Scandlines Danmark a Scandlines Deutschland/Komisia

(vec C-173/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Scandlines Danmark ApS a Scandlines Deutschland GmbH (v zastúpení: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Dánske kráľovstvo

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu vo veci T-890/16 z 13. decembra 2018 v rozsahu, v ktorom je v rozpore s rozsudkom Všeobecného súdu vo veci T-630/15 v súvislosti s povahou rozhodnutia Komisie ako potvrdzujúceho opatrenia vzhľadom na ďalšie stavebné opatrenia,

uložil odporcovi povinnosť znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania odvolateliek.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu návrhu odvolateľky uvádzajú dva odvolacie dôvody:

prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia veci, keď vydal napadnuté uznesenie na základe stanoviska, ktoré je v priamom rozpore s jeho rozsudkom vo veci T-630/15.

druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia veci, keď vydal napadnuté uznesenie s odôvodnením, ktoré je zaťažené vnútornými protirečeniami.

____________