Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu) 4. veebruaril 2019 – E. E.

(kohtuasi C-80/19)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: E. E.

Teised menetlusosalised kassatsioonimenetluses: Kaunase linna notaribüroo nr 4 notar, K.-D. E.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas niisugust olukorda nagu käesolev juhtum – kus Leedu kodanik, kelle alaline elukoht tema surma päeval võis olla teises liikmesriigis, kuid kes igal juhul ei olnud kunagi katkestanud sidemeid kodumaaga ning oli enne surma muu hulgas teinud Leedus testamendi ja pärandanud kogu oma vara oma pärijale, kes on Leedu kodanik, ning pärandi avanemise ajal tehti kindlaks, et kogu pärand koosneb üksnes Leedus asuvast kinnisasjast, ning oma abikaasa üle elanud nimetatud teise liikmesriigi kodanik väljendas selgesõnaliselt tahet loobuda nõudeõigusest kõnealuse surnud isiku pärandi suhtes, ei osalenud Leedus läbi viidud kohtumenetluses ning nõustus Leedu kohtute pädevuse ja Leedu õiguse kohaldamisega – tuleb pidada määruse nr 650/2012 tähenduses piiriülese mõjuga pärimisasjaks, mille suhtes tuleb kohaldada seda määrust?

2.    Kas Leedu notarit, kes algatab pärimismenetluse, annab välja pärimistunnistuse ja teeb muid toiminguid, mida pärijal on vaja oma õiguste teostamiseks, saab pidada määruse nr 650/20121 artikli 3 lõike 2 tähenduses „kohtuks“, võttes arvesse, et notarid järgivad oma ametitegevuses erapooletuse põhimõtet ja sõltumatuse põhimõtet, nende otsused on neile endile või kohtuasutustele siduvad ning nende tegevuse peale võib algatada kohtumenetluse?

3.    Kui vastus teisele küsimusele on jaatav: kas Leedu notarite välja antud pärimistunnistusi tuleb pidada otsusteks määruse nr 650/2012 artikli 3 lõike 1 punkti g tähenduses ja kas seetõttu tuleb nende tegemiseks kindlaks teha kohtualluvus?

4.    Kui vastus teisele küsimusele on eitav: kas määruse nr 650/2012 artikleid 4 ja 59 tuleb (koostoimes või eraldi, kuid piirdumata ainult nendega) tõlgendada nii, et Leedu notaritel on õigus anda välja pärimistunnistusi ilma üldisi kohtualluvuse eeskirju järgimata ja et sellised pärimistunnistused loetakse ametlikeks dokumentideks, millest tekivad õiguslikud tagajärjed ka teistes liikmesriikides?

5.    Kas määruse nr 650/2012 artiklit 4 (või selle määruse teisi sätteid) tuleb tõlgendada nii, et surnud isiku alalise elukohana saab kindlaks teha elukoha vaid ühes konkreetses liikmesriigis?

6.    Kas määruse nr 650/2012 artikleid 4, 5, 7 ja 22 (koostoimes või eraldi, kuid piirdumata ainult nendega) tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et käesoleval juhul tuleb esimeses küsimuses kirjeldatud faktiliste asjaolude põhjal järeldada, et asjaomased isikud nõustusid Leedu kohtute pädevusega ja Leedu õiguse kohaldamisega?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist (ELT 2012, L 201, lk 107).