Kasační opravný prostředek podaný dne 28. prosince 2018 Mamas and Papas Ltd proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 23. října 2018 ve věci T-672/17, Mamas and Papas v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-825/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Mamas and Papas Ltd (zástupci: S. Malynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty, Solicitors)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-672/17, Mamas and Papas Ltd v. EUIPO;

rozhodl o otázce předchozího zpřístupnění veřejnosti;

vrátil věc Tribunálu Evropské unie, aby rozhodl o ostatních žalobních důvodech, které před ním byly předloženy, ale o kterých nerozhodl;

rozhodl, že Úřad a vedlejší účastník ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobkyní.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Zaprvé se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, pokud jde o pravomoc EUIPO zkoumat skutečnosti podle čl. 63 odst. 1 nařízení (ES) 6/20021 v souvislosti se zpřístupněním staršího vzoru veřejnosti. Jestliže majitel vzoru výslovně tvrdí, že k předchozímu zpřístupnění veřejnosti došlo, nemůže EUIPO v této otázce dospět k odlišnému závěru.

Pokud jde zadruhé o posouzení důkazů o předchozím zpřístupnění veřejnosti, Tribunál každopádně zkreslil důkazy a nesprávně posoudil skutečnosti a jeho rozhodnutí obsahuje podstatné nepřesnosti ve zjištěních učiněných na základě dokumentů, které mu byly předloženy, což jednoznačně vyplývá ze spisu.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142).