Appel iværksat den 28. december 2018 af Mamas and Papas Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 23. oktober 2018 i sag T-672/17, Mamas and Papas mod EUIPO

(Sag C-825/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Mamas and Papas Ltd (ved S. Malynicz, QC, og solicitors B. Whitehead og J. Dainty)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom i sag T-672/17, Mamas and Papas Ltd mod EUIPO, ophæves.

Der træffes afgørelse om problemstillingen vedrørende den tidligere offentliggørelse.

Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret til prøvelse af de anbringender, der blev fremført for Retten, men som den ikke traf afgørelse om.

EUIPO og intervenienten tilpligtes at bære deres egne omkostninger og at betale appellantens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

For det første begik Retten en retlig fejl hvad angår den beføjelse til at prøve de faktiske omstændigheder, der er knyttet til offentliggørelse af det ældre design, som er tillagt EUIPO i henhold til artikel 63, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002 1 . Når indehaveren af et design udtrykkeligt har medgivet, at en tidlige offentliggørelse har fundet sted, kan EUIPO ikke nå til en anden konklusion vedrørende dette.

For det andet fordrejede Retten under alle omstændigheder beviserne i forbindelse med dens vurdering af beviserne for den tidligere offentliggørelse, og den vurderede ikke de faktiske omstændigheder korrekt, og dens afgørelse indeholder en materiel upræcished i de konstateringer, der er anført på grundlag af de dokumenter, som er fremlagt for den, hvilket fremgår klart af sagsakterne.

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12.12.2001 om EF-design (EFT 2002, L 3, s. 1).