Valitus, jonka Mamas and Papas Ltd on tehnyt 28.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-672/17, Mamas and Papas v. EUIPO annetusta tuomiosta

(asia C-825/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Mamas and Papas Ltd (edustajat: S. Malynicz QC, B. Whitehead ja J. Dainty, solicitors)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan yleisen tuomioistuimen tuomion asiassa T-672/17, Mamas and Papas vastaan EUIPO

ratkaisemaan asian aiemman julkistamisen osalta

palauttamaan asian Euroopan unionin yleiseen tuomioistuimeen muiden sellaisten oikeudellisten perusteiden osalta, jotka esitettiin yleisessä tuomioistuimessa mutta joihin mainittu tuomioistuin ei ottanut kantaa

velvoittamaan viraston vastaamaan omista kuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yleinen tuomioistuin teki ensinnäkin oikeudellisen virheen siltä osin kuin on kyse EUIPO:n valtuuksista arvioida tosiseikkoja yhteisömalliasetuksen1 63 artiklan 1 kohdan mukaisesti aiemman mallin julkistamisen osalta. Silloin kun mallioikeuden haltija vahvistaa aiemman julkistamisen, EUIPO:lla ei ole mahdollisuutta päätyä tämän seikan osalta eri lopputulokseen.

Kantaja väittää toiseksi, että siltä osin kuin on kyse siitä, miten yleinen tuomioistuin arvioi aiempaa julkistamista koskevaa näyttöä, mainittu tuomioistuin otti kyseisen näytön huomioon vääristyneellä tavalla ja arvioi tosiseikkoja virheellisesti. Kantaja toteaa lisäksi, että oikeudenkäyntiaineiston perusteella on selvää, että yleisen tuomioistuimen ratkaisuun sisältyy aineellinen virhe siltä osin kuin on kyse päätelmistä, joita kyseinen tuomioistuin on tehnyt sille esitettyjen asiakirjojen perusteella.

____________

1 Yhteisömallista 12.12.2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002 (EUVL 2002, L 3, s. 1).