Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Leedu) 15. veebruaril 2019 – AB Linas Agro versus Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(kohtuasi C-117/19)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Põhikohtuasja pooled

Hageja: AB Linas Agro

Kostja: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse nr 945/20051 preambulis, eelkõige põhjendustes 20–23, esitatud väiteid, mille kohaselt „sisaldab vaatlusalune toode alati üle 80 massiprotsendi ammooniumnitraati, kui selle lämmastikusisaldus ületab 28 massiprotsenti“, tuleb pidada eelduseks, mille alusel saab järeldada, et juhul, kui vaatlusaluse toote (ammooniumnitraati sisaldav väetis) lämmastikusisaldus (N) on vähemalt 28%, on selle ammooniumnitraadisisaldus (AN) alati üle 80%?

2.    Kas asjaomane eeldus on kohaldatav määruses nr 945/2005 täpsustatud uutele vaatlusalustele tootetüüpidele, st NPK väetistele, mille lämmastikusisaldus (N) on 28 massiprotsenti või rohkem, ammooniumlämmastiku- ja nitraatlämmastikusisalduse vaheline suhe ligikaudu 1:1 ning fosfori- ja/või kaaliumisisaldus (P ja/või K) ei ületa 12 massiprotsenti, näiteks käesolevas vaidluses käsitletud väetisele NPK 30-4-4?

3.    Kui vastus ülaltoodud küsimustele on jaatav, siis kas eespool nimetatud määruse nr 945/2005 kohasel eeldusel on siduv õigusjõud, st kas sellele võib tugineda maksuvaidluskomisjoni otsuse punktis 17 määratletud NPK väetiste klassifitseerimisel TARICi koodide alusel ning seega kehtivate meetmete (dumpinguvastane tollimaks) kohaldamisel, kuigi määruse nr 945/2005 artikli 1 lõikes 1 ja artikli 1 lõikes 3 (ning vastavalt kõnealuste impordimenetluste lõpuleviimise ajal kehtinud määruse nr 999/20142 artikli 1 lõikele 1 ja artikli 1 lõike 2 punktile c) seostatakse lõpliku dumpinguvastase tollimaksu kehtestamist mitte keemilise elemendi lämmastiku (N) sisaldusega tootes, vaid keemilise ühendi ammooniumnitraadi (AN) ning fosfori- ja kaaliumisisaldusega tootes?

4.    Kas maksuvaidluskomisjoni otsuse punktis 17 osutatud NPK väetiste klassifitseerimiseks TARICi koodide alusel ja sellest tulenevalt (dumpinguvastase tollimaksu) meetmete kohaldamiseks – võttes arvesse määruse nr 945/2005 põhjendustes 35 ja 36 sätestatud eesmärke, mis käsitlevad kehtivate meetmete kohaldamist uute tooteliikide suhtes proportsionaalsuse põhimõtte alusel ning tolliprotseduuri lihtsustamist ja asjakohaste tollimaksumäärade kohaldamist, mis vastavad ühendisse lisatud vaatlusaluse toote kogusele – saab tugineda maksuvaidluskomisjoni otsuse punktis 16 määratletud eeldusele asjaomaste väetiste ammooniumnitraadisisalduse arvutamisel (määratlemisel)? Teisisõnu, kas pärast seda, kui on määratletud maksuvaidluskomisjoni otsuse punktis 17 osutatud NPK väetiste lämmastikusisaldus (N) (tollivormistuse ajal importija poolt esitatud dokumentide või laborikatsete alusel), arvutatakse (määratletakse) ammooniumnitraadisisaldus vastavalt määruse nr 945/2005 põhjenduses 20 määratletud ammooniumnitraadisisalduse (AN) ja lämmastikusisalduse (N) vahelisele suhtele, mis sõltub elementide aatommassist ja mille väärtus on 2,86, ilma täiendavate laborikatseteta, et määrata ammooniumnitraadi täpne sisaldus?

____________

1     Nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 945/2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 658/2002, millega Venemaalt pärineva ammooniumnitraadi impordi suhtes kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks, ja määrus (EÜ) nr 132/2001, millega kehtestatakse muu hulgas Ukrainast pärineva ammooniumnitraadi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks pärast osalist vahepealset läbivaatamist vastavalt määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõikele 3 (ELT 2005,  160, lk 1).

2 Komisjoni 23. septembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 999/2014, millega kehtestatakse pärast nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Venemaalt pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT 2014, L 280, lk 19).