Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal 15. februára 2019 Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Litva) – AB „Linas Agro“/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(vec C-117/19)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: AB „Linas Agro“

Žalovaný: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciálne otázky

Majú sa tvrdenia uvedené v odôvodneniach nariadenia č. 945/20051 , najmä v odôvodneniach 20 až 23, podľa ktorých „pokiaľ je obsah dusíka v príslušnom výrobku vyšší ako 28 % hmotnosti, vyplýva z toho, že dusičnan amónny vždy tvorí viac ako 80 % jeho hmotnosti“, považovať za ustálený predpoklad, na základe ktorého možno konštatovať, že ak príslušný výrobok (hnojivo s dusičnanom amónnym) obsahuje 28 % alebo viac dusíka (N), jeho obsah dusičnanu amónneho (DA) je vždy vyšší ako 80 %?

Vzťahuje sa tento predpoklad na nové druhy príslušného výrobku uvedené v nariadení č. 945/2005, t. j. na hnojivá NPK s obsahom dusíka (N) rovnajúcim sa alebo prevyšujúcim 28 % hmotnosti a s pomerom medzi amoniakálnym a dusičnanovým dusíkom približne 1:1, v ktorých obsah fosforu (P) a/alebo draslíka (K) nie je vyšší ako 12 % hmotnosti, napríklad na hnojivo NPK 30-4-4, ktoré je predmetom tohto sporu?

Je v prípade kladnej odpovede na predchádzajúce otázky vyššie spomenutý predpoklad stanovený v nariadení č. 945/2005 právne záväzný, t. j. dá sa z neho vychádzať pri zaraďovaní hnojív NPK uvedených v bode 17 rozhodnutia Komisie pre daňové spory pod kódy TARIC, a teda na účely uplatnenia platných opatrení (antidumpingové clo), napriek tomu, že článok 1 ods. 1 a 3 nariadenia č. 945/2005 [a teda aj článok 1 ods. 1 a článok 1 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 999/20142 , ktoré bolo v platnosti v čase ukončenia dotknutých dovozných konaní], nedáva uloženie konečného antidumpingového cla do súvislosti s obsahom chemického prvku dusík (N) vo výrobku, ale s obsahom chemickej zlúčeniny dusičnan amónny (DA) a s obsahom fosforu a draslíka vo výrobku?

Dá sa na účely zaradenia hnojív NPK uvedených v bode 17 rozhodnutia Komisie pre daňové spory pod kódy TARIC, a teda na účely uplatnenia platných opatrení (antidumpingové clo) – vzhľadom na ciele uvedené v odôvodneniach 35 a 36 nariadenia č. 945/2005, ktoré spočívajú v použití platných opatrení na nové druhy výrobkov na základe zásady proporcionality a v zjednodušení colného postupu a aplikácii vhodných colných sadzieb podľa množstva príslušného výrobku obsiahnutého vo viaczložkovom hnojive –, vychádzať z predpokladu uvedeného v bode 16 rozhodnutia Komisie pre daňové spory pri výpočte (určovaní) obsahu dusičnanu amónneho v takých hnojivách? Inými slovami, má sa po určení obsahu dusíka (N) v hnojivách NPK uvedených v bode 17 rozhodnutia Komisie pre daňové spory (na základe podkladov poskytnutých dovozcom pri preclení alebo počas laboratórnych testov) obsah dusičnanu amónneho vypočítať (určiť) vzhľadom na pomer medzi obsahom dusičnanu amónneho (DA) a obsahom dusíka (N) vymedzený v odôvodnení 20 nariadenia č. 945/2005, ktorý závisí od atómovej hmotnosti prvkov a má hodnotu 2,86, bez uskutočnenia dodatočných laboratórnych testov na určenie presného obsahu dusičnanu amónneho?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 945/2005 z 21. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 658/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku a nariadenie (ES) č. 132/2001, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom, okrem iného, na Ukrajine, na základe čiastočného predbežného preskúmania podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 384/96 (Ú. v. EÚ L 160, 2005, s. 1).

2 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 999/2014 z 23. septembra 2014, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 280, 2014, s. 19).