Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okresný súd Bratislava V (Slovakia) on esittänyt 22.2.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on R. B.

(asia C-149/19)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Okresný súd Bratislava V

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

R. B.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tiedonsaannista rikosoikeudellisissa menettelyissä 22.5.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/13/EU1 (jäljempänä direktiivi 2012/13) 4 artiklan ja 8 artiklan 2 kohdan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 6 artiklassa vahvistetun oikeuden vapauteen ja turvallisuuteen, perusoikeuskirjan 48 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen puolustautumisoikeuksien ja sen 47 artiklassa vahvistetun oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kanssa yhteensopivaa se, etteivät kansalliset viranomaiset anna pidätetylle henkilölle tämän vapaudenmenetyksen aikana kirjallisesti kaikkia direktiivin 2012/13 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja (kuten oikeutta tutustua asian aineistoon) eivätkä myönnä oikeutta riitauttaa direktiivin 2012/13 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla tällaista tietojen antamatta jättämistä. Mikäli tähän kysymykseen vastataan kieltävästi, vaikuttaako tällainen unionin oikeuden rikkominen jossakin rikosoikeudellisen menettelyn vaiheessa pidätetyn tai vangitun henkilön vapaudenmenetyksen lainmukaisuuteen muilta osin kuin vangittuna pitämisen lainmukaisuuden osalta?

Onko Slovakian rikoslain 172 §:n 4 momentin kaltainen kansallinen oikeussääntö, joka koskee laittomasta huumausainekaupasta määrättäviä seuraamuksia ja jonka mukaan tuomioistuin ei voi määrätä alle 20 vuoden pituista vankeusrangaistusta ja joka ei näin anna mahdollisuutta ottaa huomioon seuraamusten yksilökohtaisuuden periaatetta, laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta 25.10.2004 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS2 4 artiklan, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vilpittömän yhteistyön periaatteen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan, 82 ja 83 artiklan, perusoikeuskirjan 47 artiklassa vahvistetun oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, sen 49 artiklan 3 kohdassa vahvistetun rikoksista määrättävien rangaistusten oikeasuhteisuuden periaatteen sekä suhteellisuusperiaatteen, yhtenäisyyden periaatteen, tehokkuusperiaatteen ja unionin oikeuden ensisijaisuuden periaatteen mukainen? Onko kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, ettei laitonta huumausainekauppaa ole harjoittanut unionin oikeudessa tarkoitetulla tavalla rikollisjärjestö?

____________

1 EUVL 2012, L 142, s. 1.

2 EUVL 2004, L 335, s. 8.