2019 m. vasario 22 d. Okresný súd Bratislava (Slovakijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš R. B.

(Byla C-149/19)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okresný súd Bratislava V

Kaltinamasis pagrindinėje byloje

R. B.

Prejudiciniai klausimai

Ar aplinkybė, kad nacionalinės institucijos bausmės atlikimo laikotarpiu raštiškai (arba apskritai) nepateikia suimtam asmeniui visos informacijos, nurodytos Direktyvos 2012/13/ES 4 straipsnio 2 dalyje (ypač apie teisę susipažinti su byla), ir neleidžia apskųsti šios informacijos nepateikimo pagal Direktyvos 2012/13/ES 8 straipsnio 2 dalį, atitinka 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (toliau – Direktyva 2012/13/ES)1 4 straipsnį ir 8 straipsnio 2 dalį, teisę į laisvę ir saugumą, nustatytą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 6 straipsnyje, teisę į gynybą, nustatytą Chartijos 48 straipsnio 2 dalyje, ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, nustatytą Chartijos 47 straipsnyje? Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar kurioje nors baudžiamojo proceso stadijoje toks Europos Sąjungos teisės pažeidimas turi įtakos asmens laisvės atėmimo suimant ir skiriant kardomąjį kalinimą, išskyrus patį kardomojo kalinimo pratęsimą, teisėtumui?

Ar nacionalinės teisės nuostata, būtent Slovakijos Respublikos baudžiamojo kodekso, pagal kurį baudžiama už neteisėtą prekybą narkotikais, 172 straipsnio 4 dalis, pagal kurią teismui neleidžiama skirti trumpesnės nei 20 metų laisvės atėmimo bausmės ir nėra galimybės atsižvelgti į sankcijų individualizavimo principą, atitinka 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2004/757/TVR, nustatančio būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje2 , 4 straipsnį, lojalaus bendradarbiavimo principą, nustatytą Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnyje, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 ir 83 straipsniuose, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, įtvirtintą Chartijos 47 straipsnyje, bausmių proporcingumo principą, įtvirtintą Chartijos 49 straipsnio 3 dalyje, ir proporcingumo, vienodumo, veiksmingumo ir Sąjungos teisės viršenybės principus? Ar atsakant į šį klausimą svarbu tai, kad neteisėtą prekybą narkotikais vykdė nusikalstamas susivienijimas, kaip jis suprantamas pagal Europos Sąjungos teisę?

____________

1 OL L 142, 2012, p. 1.

2 OL L 335, 2004, p. 8.