Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 4. janvārī Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 24. oktobra spriedumu lietā T-447/16 Pirelli Tyre/EUIPO

(Lieta C-6/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis: J. Ivanauskas, pārstāvis)

piedaloties Pirelli Tyre SpA, The Yokohama Rubber Co. Ltd

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest Pirelli Tyre SpA atlīdzināt Birojam tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Birojs izvirza vienu pamatu, kas attiecas uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta 1 pārkāpumu.

Prasot, ka, lai atbilstu Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktam, apzīmējumam, kas norāda uz preces daļu, ir jāattēlo kvantitatīvi un kvalitatīvi nozīmīga šīs preces daļa, Vispārējā tiesa esot nepareizi interpretējusi šī atteikuma pamata nosacījumus.

Vispārējā tiesa esot nepareizi uzskatījusi, ka atsevišķa grope, kas attēlota šajā apzīmējumā, nevar pildīt tehnisku funkciju Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta mērķiem, jo riepas protektorā tā parādās kopā ar citiem elementiem. Pirmkārt, Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktā tiekot prasīts pārbaudīt ar preces, kas attēlota attiecīgajā apzīmējumā, īpašību iegūto tehnisko rezultātu, nevis tehnisko rezultātu, ko iegūst ar visu preci. Otrkārt, Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta mērķiem neesot svarīgi, vai apstrīdētajā apzīmējumā attēlotā grope ir kopā ar citiem riepas protektora elementiem, jo tā pati par sevi sniedz tehnisko rezultātu un dod ieguldījumu šī riepas protektora darbībā.

Vispārējā tiesa esot kļūdaini prezumējusi, ka apstrīdētajā apzīmējumā attēlotās gropes reģistrācija nevar liegt Pirelli konkurentiem ražot un tirgot riepas, kurām ir identiskās vai līdzīgās gropes. Lai gan riepu protektors sastāv no vairāku elementu kombinācijas un to savstarpējās mijiedarbības, vismaz attiecīgās sabiedrības daļa būtu spējīga identificēt dažāda veida gropes uz riepas protektora.

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 40/94 (1993. gada 20. decembris) par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.).