Odvolanie podané 4. januára 2019: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) z 24. októbra 2018 vo veci T-447/16, Pirelli Tyre/EUIPO

(vec C-6/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Ivanauskas, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastníci konania: Pirelli Tyre SpA, The Yokohama Rubber Co. Ltd

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

uložil Pirelli Tyre SpA povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo uvádza jediný odvolací dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/941 .

Všeobecný súd tým, že na to, aby označenie zobrazujúce časť výrobku spadalo pod článok 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, požadoval, že takéto označenie musí po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke predstavovať podstatnú časť tohto výrobku, sa dopustil nesprávneho výkladu podmienok tohto dôvodu na zamietnutie zápisu,

Všeobecný súd sa nesprávne domnieval, že izolovaná drážka zobrazená napadnutým označením nemôže dosiahnuť technický výsledok na účely článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, pretože na behúni pneumatiky sa objavuje v kombinácii s inými prvkami. Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 po prvé požaduje, posúdenie technického výsledku dosiahnutého znakom výrobku zobrazeným sporným označení, a nie technického výsledku dosiahnutého celým výrokom. Po druhé je na účely článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 nerelevantné, či je izolovaná drážka zobrazená napadnutým označením kombinovaná s inými prvkami behúňa pneumatiky, pretože vyvoláva technický výsledok sama a prispieva k fungovaniu tohto behúňa pneumatiky.

Všeobecný súd nesprávne zastával názor, že zápis izolovanej drážky zobrazenej napadnutým označením by nemohol brániť konkurentom spoločnosti Pirelli vo výrobe a uvádzaniu na trh pneumatík, ktoré zahŕňajú zhodné alebo podobné drážky. Hoci behúň pneumatiky pozostáva z kombinácie a zo vzájomného pôsobenia rôznych prvkov, aspoň časť verejnosti by však bola schopná identifikovať rôzne typy drážok nachádzajúcich sa na behúni pneumatiky.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).