Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18 (Portugalsko) dne 31. ledna 2019 – LE v. Transportes Aéreos Portugueses, SA

(Věc C-74/19)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18

Účastníci původního řízení

Odvolatel: LE

Odpůrkyně: Transportes Aéreos Portugueses, SA

Předběžné otázky

1)    Spadá okolnost, kdy cestující v průběhu letu pokouše jiné cestující a napadá členy posádky, kteří se jej pokoušejí uklidnit, a činí tak v míře, která podle kapitána letu odůvodňuje odklonění letu na nejbližší letiště za účelem vysazení uvedeného cestujícího a vyložení jeho zavazadel, což má za následek zpoždění příletu do místa určení, pod pojem „mimořádné okolnosti“, na který odkazuje bod 14 odůvodnění nařízení (ES) č. 261/20041 ?

2)    Může „mimořádná okolnost“, která nastane v průběhu bezprostředně předcházejícího letu téhož letadla zbavit leteckou společnost odpovědnosti za zpoždění odletu letadla při zpátečním letu, na který nastoupil cestující, který uplatnil nárok na odškodnění (žalobce)?

3)    Přijala letecká společnost (žalovaná) všechna přiměřená opatření pro účely ustanovení čl. 5 odst. 3 nařízení č. 261/2004, když navzdory tomu nedokázala zabránit zpoždění, přičemž po zvážení situace dopěla k závěru, že poslání jiného letadla by již nastalému zpoždění nezabránilo, a přeřadila cestujícího s mezipřistáním (žalobce) na let následujícího dne, neboť uvedená letecká společnost provozuje pouze jeden let do konečného místa určení cestujícího denně?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1)