2018 m. gruodžio 3 d. M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-709/17 M-Sansz / Komisija

(Byla C-757/18 P)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Apeliantė: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.), atstovaujama advokato L. Ravasz

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

M-Sansz Kft. savo kasaciniame skunde prašo Teisingumo Teismo:

panaikinti 2018 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) nutartį byloje M-Sansz / Komisija, T-709/17 ir savo sprendimu atmesti atsakovės pateiktą nepriimtinumu grindžiamą prieštaravimą, patenkinti apeliantės pirmojoje instancijoje pateiktą ieškinį, iš esmės pripažįstant – dėl Komisijos priimtų sprendimų bylose SA.29432 [CP 290/2009] ir SA.45498 [FC/2016] – kad išvada dėl valstybės pagalbos suderinamumo juose padaryta ne remiantis SESV 107 straipsnio 1 dalimi, o, nepatenkinus šio prašymo, pripažinti, kad ginčijami sprendimai, kiek tai susiję su Fővárosi Törvényszék (Sostinės apygardos teismas, Vengrija) nagrinėjama byla Nr. 23.P.25.843/2016, nėra teisės aktai, galintys turėti teisinių padarinių apeliantei (ji nėra tiesiogiai ir konkrečiai susijusi šalis), nes būtent dėl to, kad valstybės pagalba pažeista SESV 107 straipsnio 1 dalis, o ne SESV 107 straipsnio 3 dalis, apeliantė pateikė savo ieškinį dėl žalos atlyginimo; be to, patenkinti pirmojoje instancijoje pareikštą ieškinį ir pripažinti, tuo atveju, jei ginčijami sprendimai būtų, kiek tai susiję su SESV 107 straipsnio 1 dalimi grindžiamu ieškiniu, apeliantei skirti teisės aktai, kad šie sprendimai yra negaliojantys dėl to, kad Vengrijos valdžios institucijų suteikta pagalba pažeista SESV 107 straipsnio 1 dalis (panaikinimas).

Jei Teisingumo Teismas nuspręstų, kad nereikia priimti sprendimo dėl esmės, panaikinti minėtą Bendrojo Teismo nutartį ir grąžinti jam bylą, kaip pirmosios instancijos teismui.

Jei Teisingumo Teismas priimtų sprendimą dėl 1 punkte išdėstytų reikalavimų, nurodyti atsakovei padengti savo pirmojoje ir antrojoje instancijose patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

SESV 263 straipsnio ir toliau išskirtų nuostatų ir jurisprudencijos pažeidimas:

Dėl apeliantės, Vengrijos bendrovės, pateiktų skundų pradėtos bylos SA.29432 ir SA.45498. Skunduose kaltinama, kad suteikta neteisėta valstybės pagalba, diskriminuojant tam tikrą subjektų kategoriją, tarp jų ir apeliantę, nes tiek pagalbą gavusių bendrovių, tiek diskriminuojamų bendrovių veikla yra tokia pati, jų veiklos vieta yra tame pačiame Vengrijos regione ir jos įdarbina neįgaliuosius. Pasak apeliantės, tose procedūrose Komisija nepriėmė sprendimų ir ypač tokių sprendimų, kurie jai sukeltų pasekmių. Nacionaliniame teisme nagrinėjamoje byloje [byla 23.P.25.843/2016, nagrinėjama Fővárosi Törvényszék (Sostinės apygardos teismas)] apeliantė prašė atlyginti žalą, jai padarytą dėl suteiktos neteisėtos pagalbos, dėl to sprendimas šioje byloje aiškiai turės įtakos nacionalinėje byloje priimtinam sprendimui. Svarbu tai, kad aktai, kurie, kalbant teisiškai, nėra Komisijos sprendimai, nebūtų lemiami priimant sprendimą nacionalinėje byloje. Šiais sprendimais nepaskelbtas pagalbos suderinamumas, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, ir jie nėra teisės aktai, galintys sukurti teisinių pasekmių apeliantei – ji nėra tiesiogiai ir konkrečiai susijusi šalis – nes būtent dėl valstybės pagalba pažeistos SESV 107 straipsnio 1 dalies, o ne SESV 107 straipsnio 3 dalies, apeliantė pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo.

Apeliantė teigia, kad nagrinėjamu atveju ji tenkina 1963 m. liepos 15 d. Sprendime Plaumann / Komisija (25/62, EU:C:1963:17) nustatytas kriterijus. Ji įrodė, kad yra „suinteresuotoji šalis“, kaip tai suprantama pagal SESV 263 straipsnio ketvirtą pastraipą, SESV 108 straipsnio 2 dalį ir Tarybos reglamento (ES) 2015/15891 1 straipsnio h punktą, ir kaip pareiškė Teisingumo Teismas savo 2011 m. gegužės 24 d. sprendime Komisija / Kronoply ir Kronotex (C-83/09 P, EU:C:2011:341), tam, kad būtų įrodytas konkurento statusas, nebūtinas identiškos veiklos vykdymas.

Procesinių teisių pažeidimas (toliau išskirtų nuostatų pažeidimas):

Be to, jei lentelė, pateikta kaip suinteresuotosios šalies statuso įrodymas, ir kiti paaiškinimai Bendrojo Teismo netenkino, jis turėjo taikyti savo procedūros reglamento 83 straipsnio 1–3 dalis, 88 straipsnio 1 dalį, 89 straipsnio 1 dalį, 2 dalies a–c punktus, 3 dalies a ir d punktus ir 4 dalį bei 92 straipsnio 1 dalį, ir pateikti apeliantei prašymą pateikti paaiškinimus ar kvietimą, susijusį su šiuo klausimu. Taigi, pažeisdamas teisę, Bendrasis Teismas neveikė savo iniciatyva. Be to, Sargentini ataskaitoje – kurioje taip pat nagrinėjamas reikšmingas laikotarpis – Vengrija kritikuojama, kiek tai susiję su teisinės valstybės principu, įskaitant teisinę valstybę ekonomikos srityje (12, 13, 22 ir 23 punktai).

____________

1 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1589, nustatantis išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL L 248, 2015, p. 9).