Жалба, подадена на 20 февруари 2019 г. от Mohamed Hosni Elsayed Mubarak срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-358/17, Mubarak/Съвет

(Дело C-145/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (представители: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, Solicitors)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

1.    да отмени обжалваното решение,

2.    сам да постанови окончателно решение по делото, като отмени обжалваните актове в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

3.    при условията на евентуалност, да върне делото за ново разглеждане от Общия съд, който да се произнесе, като се съобрази с правните изводи на Съда, и

4.    да осъди Съвета да заплати на жалбоподателя направените от него разноски в производството пред Съда и пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Първото основание е изведено от това, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че Съветът не е длъжен да провери дали египетските власти са спазили основните права на ЕС по отношение на жалбоподателя.

Второто основание е извадено от това, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че Съветът не е длъжен да провери дали съдебното производство и разследванията във връзка с жалбоподателя се отнасят до актове, които биха могли да засегнат правовата държава в Египет.

Третото основание е изведено от това, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че Съветът не е допуснал явна грешка в преценката си, като се е позовал на дело № 8897 (дело за реновиране на частни резиденции).

Четвъртото основание е изведено от това, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че Съветът не е допуснал явна грешка в преценката си, като се е позовал на дело № 756 (твърдения относно подаръците на Al-Ahram Establishment) и дело № 53 (твърдения относно подаръците на Dar El Tahrir).

____________