Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Μαρτίου 2019 – Ιταλία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-135/15)1

[ΕΓΤΕ – Δαπάνες αποκλειόμενες από τη χρηματοδότηση – Δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε η Ιταλία – Προσωρινό καθεστώς αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης – Κανονισμός (ΕΚ) 320/2006 – Κανονισμός (ΕΚ) 968/2006 – Κανονισμός (ΕΚ) 1290/2005 – Προθεσμία 24 μηνών – Έννοια του «πολυετούς μέτρου» – Προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης –Έννοια των «εγκαταστάσεων παραγωγής» – Χαρακτηρισμός των σιλό – Έννοια της «πλήρους διάλυσης» – Παράρτημα 2 του εγγράφου VI/5330/97 – Δυσχέρειες κατά την ερμηνεία της νομοθεσίας της Ένωσης – Καλόπιστη συνεργασία – Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη – Ne bis in idem – Επιδοτήσεις σφαγής– Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα– Καθυστερήσεις πληρωμών – Απόδειξη της υπάρξεως ιδιαιτέρων συνθηκών διαχείρισης – Ίση μεταχείριση –Μεταφραστικό σφάλμα σε μια από τις γλωσσικές αποδόσεις κανονισμού της Ένωσης – Δυνατότητα καταλογισμού της δημοσιονομικής διόρθωσης στο κράτος μέλος]

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ιταλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: G. Palmieri, επικουρούμενη από τον C. Colelli, avvocato dello Stato)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς D. Bianchi, P. Ondrůšek και I. Galindo Martín, στη συνέχεια D. Bianchi και P. Ondrůšek)

Παρεμβαίνουσες υπέρ της προσφεύγουσας: Γαλλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: D. Colas και S. Horrenberger) και Ουγγαρία (εκπρόσωποι: M.Z. Fehér και G. Koós)

Αντικείμενο

Προσφυγή δυνάμει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ για τη μερική ακύρωση της εκτελεστικής αποφάσεως (ΕΕ) 2015/103 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2015, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ 2015, L 16, σ. 33), στο μέτρο που αφορά ορισμένες δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε η Ιταλική Δημοκρατία.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Η Ιταλική Δημοκρατία φέρει τα δικαστικά έξοδά της και τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Γαλλική Δημοκρατία και η Ουγγαρία φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους.

____________

1 EE C 155 της 11.5.2015.