Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 24. januára 2019 – Repsol Petróleo, S.A./Administración del Estado

(vec C-44/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Repsol Petróleo, S.A.

Odporkyňa: Administración del Estado

Prejudiciálna otázka

Má článok 21 ods. 3 smernice 2003/96 z 27. októbra 20031 vykladať v tom zmysle, že umožňuje, aby boli spotrebnou daňou z minerálnych olejov zdanené činnosti vlastnej spotreby energetických výrobkov, vykonávané v rámci areálu výrobcu, v pomere, v akom sa vyrábajú neenergetické výrobky?

Alebo naopak, bráni účel tohto ustanovenia, ktorým je vylúčiť zo zdanenia spotrebu energetických výrobkov, ktorá sa považuje za potrebnú pre výrobu konečných energetických výrobkov, zdaneniu tejto vlastnej spotreby v časti, v ktorej táto spotreba vedie k výrobe iných neenergetických výrobkov, a to aj v prípade, ak výroba týchto výrobkov je sekundárna a uskutočňuje sa nevyhnutne ako dôsledok samotného výrobného procesu?

____________

1     Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 2003, s. 51; Mim. vyd. 09/001, s. 405).