Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 22. februārī Ungārija iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 13. decembra spriedumu apvienotajās lietās T-339/16, T-352/16 un T-391/16 Ville de Paris, Ville de Bruxelles un Ayuntamiento de Madrid/Komisija

(Lieta C-178/19 P)

Tiesvedības valodas – spāņu un franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Ungārija (pārstāvis: Z. Fehér)

Pārējās lietas dalībnieces: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid, Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

Galvenokārt:

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedumu apvienotajās lietās T-339/16, T-352/16 un T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles un Ayuntamiento de Madrid/Eiropas Komisija un atzīt par nepieņemamām prasības, ko cēlušas Ville de Paris, Ville de Bruxelles un Ayuntamiento de Madrid;

Pakārtoti:

Daļēji atcelt iepriekš minētā sprieduma rezolutīvo daļu, ciktāl tajā norādīts, ka atceltā tiesiskā regulējuma sekas tiek saglabātas 12 mēnešu laikā no sprieduma pasludināšanas datuma, un vienlaikus noteikt, ka atceltā tiesiskā regulējuma sekas tiek saglabātas līdz brīdim, kad tiks pieņemts jauns tiesiskais regulējums, ar ko tiks aizstāts atceltais;

un turklāt:

–    Piespriest prasītājām tiesvedībā, kas uzsākta Vispārējā tiesā, atlīdzināt apelācijas tiesvedības tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzībā Ungārijas valdība apstrīd, pirmkārt, konstatējumus pārsūdzētajā spriedumā par pieņemamību un līdz ar to – prasību atcelt tiesību aktu pieņemamību, un, otrkārt, novērtējumu un atzinumu pārsūdzētajā spriedumā par atcelto tiesību normu seku saglabāšanu laikā.

Ungārijas valdības ieskatā Vispārējā tiesa pārsūdzētajā spriedumā ir kļūdaini nonākusi pie secinājuma, ka Regula 2016/646 1 nekādā veidā neprasa īstenošanas pasākumu veikšanu attiecībā uz prasītajām un ka minēta regula tās skar tieši, un ka tādējādi prasītājas varot likumīgi celt prasību atbilstoši LESD 263. panta ceturtajai daļai. Patiesībā Regula 2016/646 prasa īstenošanas pasākumu veikšanu arī attiecībā uz prasītājām, turklāt tā tās neskar tieši, jo ar to – pretēji pārsūdzētajā spriedumā norādītajam – netiekot ierobežotas prasītāju pilnvaras noteikt ierobežojošus pasākumus transportlīdzekļu lietošanai.

Otrkārt, Ungārijas valdība uzskata, ka Vispārējā tiesa pārsūdzētajā spriedumā ir pārkāpusi tiesiskās drošības principu, noteikdama 12 mēnešu termiņu atceltā tiesiskā regulējuma seku saglabāšanai, jo minētais laikposms nevarot tikt uzskatīts par pietiekamu, lai spētu pieņemt tiesisko regulējumu, kas to aizstātu. Samazinātais sagatavošanās termiņš, kas piešķirts uzņēmumiem, neesot pietiekams, lai pielāgotos grozītajām tiesību normām, kā arī neesot atrisināts jautājums par tiem nodarītā kaitējuma novēršanu, lai gan tas jau varot tikt novērtēts. Laikposmā no atceltā tiesiskā regulējuma seku saglabāšanas laikā beigām līdz jauna tiesiskā regulējuma pieņemšanai radīšoties situācija, kas būšot pretrunā tiesiskās drošības principam, un tikšot būtiski pārkāptas gan transportlīdzekļu ražotāju tiesības, gan patērētāju tiesības.

____________

1     Komisijas Regula (ES) 2016/646 (2016. gada 20. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 6”)(OV 2016, L 109, 1. lpp.).