Žaloba podaná dne 21. prosince 2018 – Evropská komise v. Maďarsko

(Věc C-808/18)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: M. Condou-Durande, A. Tokár a J. Tomkin, zmocněnci)

Žalovaný: Maďarsko

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr určil, že Maďarsko tím, že:

stanovilo, že žádost o azyl musí být podána k příslušnému azylovému orgánu osobě a výlučně v čekacích zónách, přístup do nichž je omezen jen pro malý počet osob;

využívá v obecném měřítku zvláštní řízení, ve kterém není zajištěno dodržování záruk stanovených ve směrnici 2013/321 ;

nařídilo, aby se na všechny žadatele o azyl (s výjimkou osob mladších 14 let) vztahovalo řízení, v jehož důsledku jsou žadatelé povinně zajištěni v čekacích zónách po celou dobu azylového řízení, a to v zařízeních, které lze opustit jen směrem do Srbska, aniž se při tomto zajištění uplatňují záruky stanovené ve směrnici 2013/332 ;

přemísťuje státní příslušníky třetích zemí, kteří pobývají na jeho území neoprávněně, na druhou stranu hraničního oplocení bez dodržení postupů a záruk stanovených v článku 5, čl. 6 odst. 1, čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/1153 , a

neprovedlo do svého vnitrostátního právního řádu čl. 46 odst. 5 směrnice 2013/32 a přijalo předpisy, které se odchylují od obecného pravidla o automatickém odkladném účinku v situacích, které nejsou zahrnuty do čl. 46 odst. 6 této směrnice, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článků 3 a 6, čl. 24 odst. 3, článku 43 a čl. 46 odst. 5 a 6 směrnice 2013/32/EU, z čl. 2 písm. h) a článků 8, 9 a 11 směrnice 2013/33/EU a z článku 5, čl. 6 odst. 1, čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/115/ES, to vše ve spojení s články 6, 18 a 47 Listiny základních práv, a

uložil Maďarsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise má za to, že Maďarsko tím, že stanovilo, že žádost o azyl musí být podána k příslušnému azylovému orgánu osobě a výlučně v čekacích zónách, přístup do nichž je omezen jen na malý počet osob, porušilo články 3 a 6 směrnice 2013/32. Maďarsko tak žadatelům o mezinárodní ochranu nezaručuje účinný přístup k azylovému řízení.

Podle Komise Maďarsko v důsledku ustanovení zákona o azylu, podle kterých jsou žadatelé povinni setrvat v čekacích zónách až do rozhodnutí o jejich žádosti o mezinárodní ochranu, systematicky zajišťuje všechny žadatele o azyl, což je v rozporu se směrnicí 2013/33.

Komise má dále za to, že Maďarsko tím, že státní příslušníky třetích zemí, kteří pobývají na jeho území neoprávněně, přemísťuje na druhou stranu hraničního oplocení bez dodržení postupů a záruk stanovených směrnicí 2008/115, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 5, čl. 6 odst. 1, čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 této směrnice.

Podle Komise Maďarsko neprovedlo do svého vnitrostátního právního řádu obecné pravidlo stanovené v čl. 46 odst. 5 směrnice 2013/32, neboť ze zákona o azylu bylo pro případy, kdy je proti zamítnutí nedůvodné žádosti podána správní žaloba, vyňato ustanovení, které opravnému prostředku před soudem přiznávalo automatický odkladný účinek.

Komise dále tvrdí, že Maďarsko porušuje čl. 46 odst. 5 a 6 směrnice 2013/32, protože zákon o azylu pro případ zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu nestanoví jednoznačně, že o odkladný účinek lze požádat. Není tak zaručeno právo žadatelů setrvat na území Maďarska, dokud nebude znám výsledek řízení o opravném prostředku, jelikož zamítavé rozhodnutí je vykonatelné bez ohledu na to, zda je podán k soudu opravný prostředek.

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. 2013, L 180, s. 60).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. 2013, L 180, s. 96).

3     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. 2008, L 348, s. 98).