Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 15. februára 2019 – X/College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

(vec C-120/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: X

Ďalší účastníci konania: College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

Prejudiciálne otázky

a)    Má sa článok 5 ods. 1 smernice 2008/68/ES1 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru vykladať v tom zmysle, že bráni podmienke povolenia obsiahnutej v povolení čerpacej stanice LPG, podľa ktorej konkrétnu dotknutú čerpaciu stanicu LPG možno zásobovať výlučne cisternovými vozidlami LPG s tepelnoizolačným opláštením, zatiaľ čo táto povinnosť nie je uložená priamo jednému alebo viacerým prevádzkovateľom cisternových vozidiel LPG?

b)    Je na účely odpovede na prvú otázku relevantné, že členský štát uzatvoril s organizáciami účastníkov trhu v odvetví LPG (okrem iného s prevádzkovateľmi čerpacích staníc LPG, výrobcami, predajcami a prepravcami LPG) dohodu vo forme „Safety Deal hittewerende bekleding op LPG-autogastankwagens“ (Bezpečnostná dohoda o tepelnoizolačnom opláštení autoplynových cisternových vozidiel LPG), ktorej strany sa zaviazali k používaniu tepelnoizolačného opláštenia, a tento členský štát následne vydal obežník, akým je „Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval“ (obežník o bezpečnostných vzdialenostiach v súvislosti s vonkajšou bezpečnosťou čerpacích staníc LPG v rozhodnutiach týkajúcich sa účinkov havárií), v ktorom stanovil dodatočnú rizikovú politiku zakladajúcu sa na predpoklade, že čerpacie stanice LPG sú zásobované cisternovými vozidlami, ktoré sú vybavené tepelnoizolačným opláštením?

2.    a)    Ak vnútroštátny súd preskúmava zákonnosť vykonávacieho rozhodnutia, ktorého cieľom je presadiť splnenie podmienky povolenia, ktorú nemožno ďalej napadnúť a ktorá porušuje právo Únie:

Je podľa práva Únie, najmä podľa judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa vnútroštátnej procesnej autonómie, prípustné, aby vnútroštátny súd v zásade vychádzal zo zákonnosti takejto podmienky povolenia s výnimkou, ak je táto podmienka v zjavnom rozpore s normami vyššej právnej sily, napríklad s právom Únie? V prípade, že áno, sú s touto výnimkou spojené (ďalšie) podmienky vyplývajúce z práva Únie?

Alebo má vnútroštátny súd podľa práva Únie, okrem iného vzhľadom na rozsudky Súdneho dvora z 29. apríla 1999, Ciola (C-224/97), a zo 6. apríla 2006, ED & F Man Sugar (C-274/04), upustiť od uplatnenia takejto podmienky povolenia z dôvodu rozporu s právom Únie?

b)    Je pri odpovedi na otázku 2A relevantné, či vykonávacie rozhodnutie predstavuje sankciu náhrady škody (remedy) alebo trestnoprávnu sankciu (criminal charge)?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 2008, s. 13).