Αναίρεση που άσκησε στις 23 Νοεμβρίου 2018 η Sevenfriday AG κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-449/17, Sevenfriday κατά EUIPO

(Υπόθεση C-733/18 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Sevenfriday AG (εκπρόσωποι: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini, avvocati)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Seven SpA

Με διάταξη της 19ης Μαρτίου 2019 το Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση αναιρέσεως.

____________