Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña (Španielsko) 24. januára 2019 – Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A./Ayuntamiento de A Coruña

(vec C-45/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A.

Žalovaný: Ayuntamiento de A Coruña

Prejudiciálna otázka

Maximálna lehota 30 rokov trvania uvedených zmlúv stanovená v článku 8 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1370/20071 sa začína počítať: a) v okamihu zadania zmluvy alebo uzatvorenia zmluvy, b) v okamihu nadobudnutia účinnosti tohto ustanovenia, c) v deň nasledujúci po uplynutí prechodného obdobia podľa článku 8 ods. 2 uvedeného nariadenia (3. december 2019), alebo d) v akýkoľvek iný deň, ktorý je podľa názoru Súdneho dvora Európskej únie relevantný?

____________

1     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 2007, s. 1).