A Törvényszék (kilencedik kibővített tanács) T-339/16., T-352/26. és T-391/16. sz. Ville de Paris, Ville de Bruxelles és Ayuntamiento de Madrid kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2018. december 13-án hozott ítélete ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2019. január 22- én benyújtott fellebbezés

(C-177/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol és francia

Felek

Fellebbező: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: J. Möller, S. Eisenberg és D. Klebs meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke által a T-339/16., T-352/26. és T-391/16. sz. egyesített ügyekben 2018. december 13-án meghozott ítéletet;

utasítsa el a keresetet;

a felpereseket kötelezze a Törvényszék és a Bíróság előtti eljárás költségeinek a viselésére;

másodlagosan változtassa meg a fent említett ítélet rendelkező részének 3. pontját oly módon, hogy a megsemmisített rendelet joghatásait olyan időtartamon keresztül tartsa fenn, amely az ítélet jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb 12 hónapos határidőt jóval meghaladja.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a fellebbezés alátámasztása érdekében négy jogalapra hivatkozik:

A Törvényszék először is a keresetet jogsértő módon minősítette elfogadhatónak. Téves jogalkalmazáson alapul az a megállapítás, amely szerint a felperes városokat az (EU) 2016/646 rendelet1 a levegőszennyezés megelőzésére vonatkozó intézkedések elfogadását érintő jogköreik gyakorlása tekintetében közvetlenül érinti.

Másodszor a megtámadott ítélet tekintetében hiányos az indokolás, mivel nem tartalmaz semmilyen indokot arra vonatkozóan, hogy e rendelet a felpereseket miért érinti közvetlenül. A Törvényszék a felperesek közvetlen érintettségét valójában kizárólag abból vezeti le, hogy a 2007/46/EK irányelv2 tiltja azt, hogy közlekedési tilalmat írjanak elő az Euro 6 normának megfelelő járművek tekintetében. A 2007/46 irányelv ezen értelmezése sem helyes.

A Törvényszék harmadszor jogilag hibás módon, és különösen a 715/2007/EK rendelet3 5. cikke (3) bekezdésének megsértésével állapította meg, hogy a Bizottság a 2016/646 rendelet konkrét formájában való elfogadására nem volt jogosult. A Törvényszék figyelmen kívül hagyta, hogy a Bizottság széles mérlegelési mozgástérrel rendelkezett, amikor az RDE-vizsgálatok keretében alkalmazandó kibocsátási értékeket érintő megfelelési tényezőket a 2016/646 rendeletben meghatározta. A Törvényszék megállapításaitól eltérően a jelen esetben nem a 715%2007 rendeletben meghatározott határértékek módosításáról volt szó, hanem olyan megállapításokról, amelyek az RDE-vizsgálatok új és sajátos jellege miatt szükségesek voltak (mérési tolerancia).

Negyedszer a Törvényszék jogilag hibás módon állapította meg, hogy a 2016/646 rendelet részleges megsemmisítése jogilag lehetséges. Ennek keretében figyelmen kívül hagyta, hogy az RDE-vizsgálatok a gyakorlatban a megfelelési tényezők nélkül nem hajthatók végre, és a Bizottság az RDE-vizsgálatoknak a típusjóváhagyás céljaira vonatkozó kötelező erejét kifejezetten a kiigazítási tényezők bevezetésétől tette függővé.

Másodlagosan a német kormány azzal érvel, hogy a Törvényszék nem vette kellőképpen figyelembe, hogy az uniós jogalkotó számára nem lehetséges, hogy az ítéletben megjelölt határidőn belül új szabályozást fogadjon el. Ezért az ítéletben megsemmisített rendelet joghatásait jóval hosszabb időn keresztül kell fenntartani, mint az ítélet jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb tizenkét hónapos időszak.

____________

1 A 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. április 20-i (EU) 2016/646 bizottsági rendelet (HL 2016. L 109., 1. o.)

2 A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2007. L 263., 1. o.)

3 A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2007. L 171., 1. o.)