Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 22 listopada 2018 r. w sprawach połączonych T- 274/16 i T-275/16, Saleh Thabet i in. / Rada, wniesione w dniu 30 stycznia 2019 r. przez Suzanne Saleh Thabet, Gamala Mohameda Hosniego Elsayeda Mubaraka, Alaę Mohameda Hosniego Elsayeda Mubaraka, Heidy’ego Mahmouda Magdy’ego Husseina Rasekha, Khadigę Mahmouda El Gammala

(Sprawa C-72/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal (przedstawiciele: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, Solicitors)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnoszą do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego wyroku;

    rozstrzygnięcie sporu w sposób ostateczny poprzez stwierdzenie nieważności zaskarżonych aktów w zakresie, w jakim one dotyczą wnoszących odwołanie;

tytułem żądania ewentualnego przekazanie sprawy Sądowi, aby wydał orzeczenie zgodnie z oceną prawną dokonaną przez Trybunał; oraz

obciążenie Rady kosztami postępowania przed Sądem i Trybunałem.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia przez Sąd prawa uznając, że Rada nie była zobowiązana do sprawdzenia, czy władze Egiptu przestrzegały praw podstawowych Unii wnoszących odwołanie.

Zarzut drugi, dotyczący naruszenia przez Sąd prawa stwierdzając, że Rada nie była zobowiązana do sprawdzenia, czy postępowania sądowe i dochodzenia z udziałem wnoszących odwołanie dotyczą działań, które naruszają praworządność w Egipcie.

Zarzut trzeci, dotyczący naruszenia przez Sąd prawa, który uznał, że Rada popełniła oczywisty błąd w ocenie, opierając się na sprawie nr 10427 (zarzuty dotyczące banku Al Watany).

Zarzut czwarty, dotyczący naruszenia przez Sąd, który uznał, że Rada popełniła oczywisty błąd w ocenie, opierając się na sprawie nr 8897 (sprawa dotycząca prywatnego budynku mieszkalnego).

Zarzut piąty, dotyczący naruszenia przez Sąd prawa, który uznał, że Rada popełniła oczywisty błąd w ocenie, opierając się na sprawach nr 756 (sprawa dotycząca zarzutów związanych z podarunkami gazety Al-Ahram) oraz nr 53 (sprawa dotycząca zarzutów związanych z podarunkami Dar El Tahrir).

Zarzut szósty, dotyczący naruszenia przez Sąd prawa, który uznał, że Rada popełniła oczywisty błąd w ocenie, opierając się na sprawie nr 144 (zarzut związany z praniem pieniędzy).

____________