Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā rajona tiesa (Łotwa) w dniu 5 marca 2019 r. – SIA „KOB” / Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(Sprawa C-206/19)

Język postępowania: łotewski

Sąd odsyłający

Administratīvā rajona tiesa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SIA „KOB”

Druga strona postępowania: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

Pytanie prejudycjalne

Czy prawo Unii, w szczególności art. 18, 49 i 63 TFUE, stoi na przeszkodzie obowiązywaniu uregulowania państwa członkowskiego, które wymaga tego, żeby osoby prawne, by móc nabyć prawo własności gruntów rolnych, w przypadkach, gdy wspólnik lub wspólnicy reprezentujący w sumie więcej niż połowę kapitału z prawem głosu spółki i wszystkie osoby uprawnione do jej reprezentowania są obywatelami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, przedstawiły zaświadczenie o rejestracji jako obywatela Unii i dokument poświadczający znajomość języka urzędowego na poziomie co najmniej B2?

____________