Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Wien (Rakúsko) 15. januára 2019 – kunsthaus muerz gmbh/Zürich-Versicherungs AG

(vec C-20/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: kunsthaus muerz gmbh

Žalovaná: Zürich-Versicherungs AG

Prejudiciálna otázka

Má sa smernica 2002/83/ES1 – najmä jej články 35 a 36 – vykladať v tom zmysle, že (aj vtedy) bráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie v lehote 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy bez ohľadu na (riadne) poučenie o práve odstúpiť od zmluvy pred uzavretím zmluvy, ak poistník nie je spotrebiteľom?

____________

1 Smernica 2002/83/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 o životnom poistení, Ú. v. ES L 345, 2002, s. 1; Mim. vyd. 06/006, s. 3.