Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 6. februārī Eiropas Ārējās darbības dienests iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 27. novembra spriedumu lietā T-315/17 Hebberecht/EĀDD

(Lieta C-93/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Ārējās darbības dienests (pārstāvji: S. Marquardt un R. Spac)

Otra lietas dalībniece: Chantal Hebberecht

Prasījumi

Atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 27. novembra spriedumu lietā T-315/17;

noraidīt prasību kā nepamatotu;

piespriest otrai lietas dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

EĀDD skatījumā Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo tā savu spriedumu ir balstījusi uz Civildienesta noteikumu 1.d panta 2. punkta pārkāpumu un uzskatījusi, ka šajā tiesību normā ir ietverts individuāliem lēmumiem – ko saskaņā ar minētajiem noteikumiem ir pieņēmusi iestāde, tieši piemērojams princips (pārsūdzētā sprieduma 93.–94. punkts).

Turklāt, pat pieņemot, ka Civildienesta noteikumu 1.d panta 2. punktā ir noteikts tieši piemērojams pienākums, šo tiesību normu nevarēja piemērot šajā gadījumā, ņemot vērā strīdīgā lēmuma iedabu, kurš uz prasītāju attiecās tikai kā uz delegācijas vadītāju un tajā nevarēja piemērot dzimumu līdztiesības principu.

____________