Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 27 listopada 2018 r. w sprawie T-315/17, Hebberecht / ESDZ, wniesione w dniu 6 lutego 2019 r. przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych

(Sprawa C-93/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciele: S. Marquardt, R. Spac, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Chantal Hebberecht

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie wyroku Sądu z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie T-315/17.

Oddalenie początkowej skargi jako bezzasadnej.

Obciążenie kosztami drugiej strony postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zdaniem ESDZ Sąd naruszył prawo, opierając swój wyrok na naruszeniu art. 1d ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników i uznając, że przepis ten zawiera zasadę mającą bezpośrednie zastosowanie do decyzji indywidualnych wydawanych przez instytucje na podstawie regulaminu pracowniczego (pkt 93 i 94 zaskarżonego wyroku).

Ponadto, nawet przy założeniu, że art. 1d ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników nakłada mający bezpośrednie zastosowanie obowiązek, przepis ten nie miał zastosowania w rozpatrywanym przypadku z uwagi na charakter spornej decyzji, która dotyczyła wyłącznie skarżącej jako szefa delegatury i nie podlegała zastosowaniu zasady równości płci.

____________