Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Köln (Tyskland) den 23. januar 2019 – FX mod GZ, repræsenteret af sin mor i dennes egenskab af værge

(Sag C-41/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Köln

Parter i hovedsagen

Sagsøger: FX

Sagsøgt: GZ, repræsenteret af sin mor i dennes egenskab af værge

Præjudicielle spørgsmål

henhold til § 767 i Zivilprozessordnung (den tyske lov om civil retspleje, herefter »ZPO«), hvorved der rejses indsigelse imod en udenlandsk retsafgørelse om underholdspligt, kvalificeres som en sag om underholdspligt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 1 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (herefter »forordning nr. 4/2009«)?

Såfremt dette ikke er tilfældet, skal et søgsmål med henblik på afværgelse af fuldbyrdelse i henhold til ZPO’s § 767, hvorved der rejses indsigelse imod en udenlandsk retsafgørelse om underholdspligt, da kvalificeres som en sag om fuldbyrdelse af retsafgørelser som omhandlet i artikel 24, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 2 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (herefter »forordning nr. 1215/2012«)?

____________

1     EUT 2009, L 7, s. 1.

2     EUT 2012, L 351, s. 1.